دانلود جزوه فولاد جهت آمادگی آزمون محاسبات عمران نظام مهندسی مرداد 94

دانلود جزوه فولاد جهت آمادگی آزمون محاسبات عمران نظام مهندسی مرداد 94

دوستان عزیز جزوه فولاد جهت آمادگي آزمون نظام مهندسي رشته محاسبات عمران مرداد ۹۴ رو از لینک زیر دانلود کنید.

فهرست مطالب
-۱ الزامات عمومي …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۱-۱ تركيبات بار و كليات طراحي ………………………………………………………………………………………………………. ۷
-۲ كشش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
-۱-۲ مراحل كنترل عضو كششي …………………………………………………………………………………………………………. ۹
-۱ كنترل تسليم در مقطع كل………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰ -۱-۲
-۲ كنترل گسيختگي كششي در محل سوراخ …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰ -۱-۲
-۳ سطح مقطع خالص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱ -۱-۲
-۴ تاخير برشي و سطح مقطع موثر …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳ -۱-۲
-۵ اعضاي كششي مركب از چند نيمرخ و ورق ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹ -۱-۲
-۶ كنترل برش قالبي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰ -۱-۲
-۷ كنترل لاغري (سرويس دهي)…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳ -۱-۲
-۸ ميل مهار سوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴ -۱-۲
-۳ ستونها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
-۱-۳ كمانش موضعي …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲۹ ……………………………………………………………………………………………………………………………..K -2-3 ضريب
-۳-۳ طول كمانش ستونها در قابها ……………………………………………………………………………………………………… ۳۲
-۴-۳ مقاومت فشاري ستونها …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
شكل و باكس ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸ I -1 ستونهاي با مقطع -۴-۳
……………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

لینک دانلود

دیدگاهتان را بنویسید