دانلود جزوه بارگزاری ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی مرداد 94

دانلود جزوه بارگزاری ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی مرداد 94

دوستان عزیز متقاضی آزمون محاسبات نظام مهندسی جزوه خوب بارگزاری رو از لینک زیر دانلود کنید

فهرست مطالب جزوه بارگذاري (ويژه آزمون محاسبات)
-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
-۲ كليات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
-۳ فشار خاك ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
-۴ بار زنده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
-۱-۴ بار زنده گسترده ………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
-۲-۴ بار زنده گسترده تيغه بندي ………………………………………………………………………………………………………….. ۹
-۳-۴ بارگذاري زنده گسترده شطرنجي …………………………………………………………………………………………………. ۹
-۴-۴ بار زنده متمركز …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
-۵-۴ بار ضربه اي ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
-۶-۴ كاهش بار زنده ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
-۷-۴ بار جرثقيل …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
-۵ بار سيل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. . ۲۲
-۶ بار برف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. . ۲۷
-۱-۶ مفاهيم ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
-۲-۶ بار برف زمين ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
-۳-۶ بار برف متوازن ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
-۴-۶ بار برف حداقل ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
-۵-۶ بارگذاري جزئي ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
-۶-۶ بارگذاري نامتوازن …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
-۷-۶ انباشت برف …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
-۸-۶ بالاآمادگي و دست انداز بام ……………………………………………………………………………………………………… ۴۰
-۹-۶ برف لغزنده ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
-۷ بار باران……………………………………………………………………………………………………………………………………………. . ۴۳
-۸ بار يخ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
-۹ بار باد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
-۱-۹ مفاهيم اوليه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
-۲-۹ روش محاسبه بار باد……………………………………………………………………………………………………………….. . ۴۹
-۳-۹ ارتفاع مبنا ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
-۴-۹ ضريب بادگيري …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
-۵-۹ ضريب اثر جهشي باد ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

-۶-۹ ساختمانهاي كوتاه (اعضاي اصلي)………………………………………………………………………………………………. ۵۴
-۷-۹ ساختمانهاي كوتاه- ديوارها (پوسته، نما و اعضاي ثانويه) …………………………………………………………………… ۵۵
-۸-۹ ساختمانهاي كوتاه- سقف با شيب كم (پوسته، نما و اعضاي ثانويه) ………………………………………………………. ۵۶
-۹-۹ ساختمانهاي كوتاه- سقف تك دهانه با شيب بالا (پوسته، نما و اعضاي ثانويه) …………………………………………. ۵۷
-۱۰-۹ ساختمانهاي كوتاه- سقف چند دهانه با شيب بالا (پوسته، نما و اعضاي ثانويه) ……………………………………….. ۵۸
-۱۱-۹ ساختمانهاي بلند …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
-۱۲-۹ محاسبه فشار داخلي بار باد ………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
-۱۳-۹ بار گذاري جزئي………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
-۱۴-۹ موارد خاص ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
-۱۰ بار انفجار………………………………………………………………………………………………………………………………………….

دانلود جزوه بارگزاری ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی مرداد 94

دیدگاهتان را بنویسید