آشنایی با اصول طراحی تاسیسات برقی در ساختمان بر اساس مبحث ۱۳

آشنایی با اصول طراحی تاسیسات برقی در ساختمان

آشنایی با اصول طراحی تاسیسات برقی در ساختمان بر اساس مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

حداقل ضوابط و الزامات طراحی تاسیسات برقی ساختمان در مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان مطرح گردیده است. این مبحث با عنوان «طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان» یکی از منابع آزمون رشته های عمران(اجرا)، معماری (نظارت و اجرا) و تاسیسات برقی (ظراحی و نظارت) می باشد. در این نوشتار به بررسی طراحی تاسیسات برقی در صنعت ساختمان می پردازیم.

انواع جریان: 

شامل جریان متناوب، مستقیم و یا مجموعه ای از هر دو می باشد.

انواع و تعداد هادی ها:

برای جریان متناوب نوع و تعداد عادی ها بشرح زیر است:

الف) هادی یا هادی های فاز

ب) هادی خنثی

پ) هادی حفاظتی

ت) هادی حفاظتی – خنثی

برای جریان مستقیم نیز هادی های معادل هادی فوق الذکر در نظر گرفته می شود.

مقادیر و حد گذشت ها:

الف) ولتاژ و حد گذشت های آن

ب) فرکانس و حد گذشت های آن

پ) حداکثر مجاز شدت جریان

ت) شدت جریان احتمالی اتصال کوتاه

عوامل تعیین کننده برای درخواست نیروی برق:

الف) نقاط استقرار مصرف کننده ها

ب) بار پیش بینی شده برای هر کدام از مدارها

پ) هر نوع شرایط اختصاصی

ت) ضرایب هم زمانی

شرایط محیطی در طراحی:

الف) حداکثر و حداقل دمای محیط

ب) ارتفاع از سطح دریا

پ) رطوبت محیط

ت) محیط آلوده به گرد و غبار

ث) محیط نمناک و یا با احتمال پاشش آب و یا مستغرق در آب

ج) محیط با عوامل خورندگی

چ) محیط در معرض باد شدید

ح) محیط در معرض تابش نور مستقیم آفتاب

خ)محیط در معرض صاعقه

د) محیط قابل انفجار و یا اشتعال

ذ) محیط با عوارض بار الکترواستاتیک

انواع سیم کشی و طریقه های نصب آن:

الف) شرایط محل و اجرای سیم کشی

ب) نوع و ماهیت دیوارها و سایر قسمت های ساختمان که سیم کشی ها را در بردارند.

پ) نوع و مجاری عبور سیم مانند لوله ها و ترانکینگ ها

ت) قابلیت دسترسی به سیم کشی ها برای اشخاص و حیوانات

ث) تنش های مکانیکی دیگری که ممکن است در حین نصب یا بهره برداری از تاسیسات برقی در سیم کشی ها به وجود آید.

ویژگی های تجهیزات حفاظتی:

الف) اضافه جریان (اضافه بار- اتصال کوتاه)

ب) جریان اتصال زمین

پ) اضافه ولتاژ

ت) ولتاژ کم و نبود ولتاژ

فرمان اضطراری:

در مواردی که در صورت بروز خطر به قطع فوری تغذیه احتیاج باید، باید با خصوصیات مدارها و نوع خطراتی که ممکن است بروز کند متناسب باشد.

پیشگیری از تاثیر متقابل بین تاسیسات برقی و غیربرقی:

تاسیسات برقی را باید طوری در نظر گرفت که تاثیر زیان آور متقابل بین تاسیسات برقی و تاسیسات غیربرقی ساختمان به وجود نیاید.

قابلیت دسترسی تجهیزات الکتریکی:

تجهیزات الکتریکی باید طوری آرایش داده شوند که در صورت لزوم دارای امکانات زیر باشند:

الف) فضای کافی برای نصب اولیه و تعویض بعدی هر یک از اجزا تجهیزات الکتریکی

ب) دسترسی برای انجام عملیات مربوط به بهر برداری، آزمایش، بازرسی، نگهداری و تعمیرات

پ) توسعه در آینده

دوستانی که مایل به شرکت در آزمون نظام مهندسی ساختمان می باشند می توانند از منابع زیر که در سایت کلیدواژه جمع آوری شده است برای موفقیت در آزمون استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۳ ویرایش ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید