پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر۹۸

در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۸ از قانون نظام مهندسی ۳ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که قانون نظام مهندسی ساختمان از منابع آزمون صلاحیت های اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، ترافیک، شهرسازی، نقشه برداری و صلاحیت های طراحی، نظارت، اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۵۸-برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای به وکالت از دیگران توسط اعضای حقیقی نظام مهندسی استان، کدام یک از ترتیبات زیر صحیح است؟

۱) هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند حداکثر از دو عضو دیگر و کالت بگیرد و کسانی که وکالت خود را تفویض کنند می توانند جداگانه در مجمع عمومی رای گیری شرکت نمایند.

۲) هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند حداکثر از یک عضو دیگر وکالت بگیرد. وکالت نامه باید ۲۴ ساعت قبل در محل دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء شده باشد.

۳) برای دادن رای امکان گرفتن وکالت از دیگران وجود ندارد.

۴) هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند حداکثر از دو عضو دیگر وکالت بگیرد وکالت نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل ۲۴ ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

وکالت نامه:ق. ماده ۱۸۰

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با تبصره ۱ ماده ۵۲ قانون نظام مهندسی

تبصره ۱ ماده ۵۲: هر عضو حقیقی حداکثر از دو عضو دیگر می تواند وکالت بگیرد و این وکالت نامه بایستی در دفاتر اسناد رسمی حداقل ۲۴ ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضاء شده باشد.

۵۹-مجازات انتظامی در مورد یک یاز مهندسان که براساس مقررات موظف به تهیه و تسلیم گزارش هایی به مراجع قانونی شده ولی در تنظیم و تسلیم به موقع آن تعلل ورزیده باشد، کدام است؟

۱) مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه

۲) مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج

۳) مجازات انتظامی از درجه چهار

۴) مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مجازات انتظامی (تخلفات حرفه ای):ق. ماده ۱۸۰

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۹ اصلاحیه ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی

بند ۹ اصلاحیه ماده ۹۱: مجازات انتظامی تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تنظیم آنها به مراجع ذیربط بوده است از درجه یک تا سه می باشد.

۶۰-در خصوص جایگزینی اعضای علی البدل به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها و ادامه کار هیات مدیره، کدام گزینه صحیح است؟

۱) چنانچه بعد از جایگزینی تعداد اعضای هیات مدیره موجد حداقل از شصت درصد اعضای بیشتر باشد، هیات مدیره وظایف خود تا پایان دوره ادامه می دهد.

۲) چنانچه هنگام جایگزینی، به تعداد کافی عضو البدل در همان گروه یا هر یک از گروه های دیگر نباشد و تعداد اعضای اصلی از هفتاد درصد اعضای اصلی کمتر نباشد، هیات مدیره به وظایف خود ادامه می دهد.

۳) چنانچه هنگام جایگزینی به تعداد کافی عضو علی البدل در همان رشته یا گروه نباشد و تعداد اعضای اصلی هیات مدیره از چهار پنجم اعضای اصلی کمتر نباشد، هیات مدیره به وظایف خود تا پایان دوره ادامه می دهد.

۴) چنانچه بعد از جایگزینی اعضای موجود هیات میدره از حداقل نصف بعلاوه یک اعضای اصلی بیشتر باشد، هیات مدیره به وظایف خود تا پایان دوره ادامه می دهد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

جواب: گزینه ۳ صحیح است. قانون نظام مهندسی

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین قانون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر۹۶

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

دیدگاهتان را بنویسید