پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۷

پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۷

در ادامه بررسی تست های آزمون بهمن ماه سال ۹۷ نظام مهندسی ساختمان در این نوشتار بررسی سوالات مطرح شده از آیین نامه زلزله در آزمون نظارت عمران بهمن ۹۷ می پردازیم. از این استاندارد ۲ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

استاندارد ۲۸۰۰ تحت عنوان آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله یکی از منابع آزمون صلاحیت های (محاسبات، نظارت، اجرا، ارزیابی طرح و اجرای بهسازی، طرح و اجرای گود پی و سازه نگهبان) رشته عمران می باشد.

۲۱-احتمال فراگذشت زلزله طرح و زلزله سطح بهره برداری در ۵۰ سال به ترتیب چند درصد است؟

۱) ۹۹/۵ درصد و ۰/۵ درصد

۲) ۱۰ درصد و ۹۹/۵ درصد

۳) ۹۰ درصد و ۱۰ درصد

۴) ۹۰ درصد و ۰/۵ درصد

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

زلزله طرح:ز ص۱

زلزله بهره برداری:ز ص۲

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با مورد (الف و ب) بند ۱-۲ صفحه ۱ و ۲ استاندارد ۲۸۰۰

مورد (الف) بند ۱-۲ زلزله طرح طلطله ای است که احتمال فراگذشت آن در ۵۰ سال، ده درصد باشد، دوره بازگذشت این زلزله ۴۷۵ سال است.

مورد (ب) بند ۱-۲ زلزله بهره برداری زلزله ای سات که احتمال فراگذشت آن در ۵۰ سال ۹۹/۵ درصد باشد. دوره بازگشت این زلزله حدود ۱۰ سال است.

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۷

۳۲-در ساختمان های با مصالح بنایی محصور شده با کلاف، در صورتیکه کلاف قائم بتنی در ناحیه غیربحرانی به صورت شکل مقابل اجرا شود، چه اشکالی خواهد داشت؟ (ابعاد روی شکل بر حسب میلیمتر می باشد. ضخامت پوشش بتن روی میلگردهای طولی ۲۵ میلیمتر می باشد.)پاسخ تشریحی سوالات استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۷

۱) اشکالی وجود ندارد.

۲) ابعاد کلاف بتنی از ابعاد مجاز کمتر است.

۳) فاصله تنگ ها از همدیگر بیشتر از فاصله مجاز است.

۴) ضخامت پوشش بتنی اطراف میلگردهای طولی کمتر از ۵۰ میلیمتر است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

کلاف قائم:ز ص۱۱۲،۹۵،۹۳

میلگرد کلاف قائم:ز ص۱۱۲

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با مورد (۵) بند ۷-۶-۲-۲ صفحه ۱۱۲ استاندارد ۲۸۰۰

مورد (ب) بند ۷-۶-۲-۲ حداکثر فاصله قائم تنگ ها از یکدیگر باید مساوی عرض مقطع کلاف و یا ۲۵ سانتی متر (هر کدام کمتر است) باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به استاندارد ۲۸۰۰  می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) – ویرایش چهارم– تست ها تالیفی میباشد

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

تور تخصصی آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله (سبز سازه)

پاسخ تشریحی تست های استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۷

نکات اجرایی و نظارتی وال پست مطابق با پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (آئین نامه زلزله)

آشنایی با دیافراگم ها در ساختمان بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ (آیین نامه زلزله)

دانلود فایل pdf پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله (طراحی لرزه ای و اجرای غیر سازه ای معماری)

دیدگاهتان را بنویسید