دروس دوره های ارتقاء پایه شهرسازی و نقشه برداری

ارتقاء پایه شهرسازی و نقشه برداری

دروس دوره های ارتقاء پایه شهرسازی و نقشه برداری

مهندسین عزیز رشته های شهرسازی و نقشه برداری بعد از قبولی در آزمون نظام مهندسی و گذشت ۳ سال از قبولی باید نسبت به ثبت نام در دوره های آموزشی ارتقاء پایه نقشه برداری و شهرسازی اقدام کنند همچنین سمینار های مورد نیاز رو برن

دوره های ارتقاء پایه شهرسازی (  پایه ۳ به ۲ )

عناوین دورس آموزشی دوره های ارتقاء پایه شهرسازی برای نظارت و طراحی

۱: تفکیک اراضی شهری ۱۶ ساعت

۲: اﻧﻄﺒﺎق ﺷﻬﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۳: اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۴: آﻣﺎده ﺳﺎزی اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۵: ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

دوره های ارتقاء پایه شهرسازی (  پایه ۲ به ۱ )

عناوین دورس آموزشی دوره های ارتقاء پایه شهرسازی برای نظارت و طراحی

۱: تفکیک اراضی شهری ۱۶ ساعت

۲: اﻧﻄﺒﺎق ﺷﻬﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۳: اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۴: آﻣﺎده ﺳﺎزی اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۵: ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

دوره های ارتقاء پایه نقشه برداری پایه ۲ به ۱

عناوین دورس آموزشی دوره های ارتقاء پایه نقشه برداری برای نظارت و طراحی

۱: ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﻄﺤﺎﺗﯽ و رﻗﻮﻣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۲: ﺗﻄﺒﯿﻖ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۳: ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﺮﺳﯿﻤﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ  ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

دیدگاهتان را بنویسید