آشنایی با الزامات فضاهای راهروها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای راهروها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات فضاهای راهروها می پردازیم.

آشنایی با الزامات فضاهای راهروها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

الزامات فضاهای راهروها:

الف) پهنای مفید آزاد و بدون مانع فضای راهروهای ارتباطی داخل ساختمان که در مسیر دسترس و خروج قرار دارند براساس نوع تصرف و برآورد تعداد متصرفان یا بهره بردارانی که آن رارهرو مسیر دسترس یا خروج آنهاست، محاسبه می شود. اما در هر صورت نباید از ۱/۴ متر کمتر باشد.

مکان و اندازه پیش بینی شده برای نصب هر وسیله مجاز یا مبلمان برای نشستن یا نگهبانی و پذیرش، باید به گونه ای باشد که پس از نصب آن ها پهنای مفید راهرو به میزانی کمتر از حداقل پهنای الزامی فوق کاهش یابد.

ب) در ساختمان ها یا داخل واحدهای تصرف که قابل دسترس بودن آن ها برای افراد معلول الزامی نسیت، اگر راهروی ارتباطی در راستای مسیر دسترس و خروج قرار داشته باشد، حداقل پهنای مفید و بدون مانع آن ۱/۱ متر است، مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

پ) راهروهایی که فقط برای دسترسی به تجهیزات برقی، مکانیکی یا لوله کشی  بهره برداری از آن، استفاده می شود باید حداقل ۰/۶ متر پهنا داشته باشند.

ت) حداقل پهنای الزامی راهروهای مستقیم غیرواقع در مسیر دسترس خروج ساختمان، با بار تصرف ۵۰ نفر یا کمتر که قابل دسترس بودن آن ها برای افراد معلول الزامی نباشد، ۰/۹ متر است.

ث) ارتفاع راهروها باید با ارتفاع الزامی فضای ورودی انطباق داشته باشد.

آشنایی با الزامات فضاهای راهروها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

آشنایی با الزامات اجرایی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اجرایی دیوارها، کف و سقف و نازک کاری و پوشش سقف

آشنایی با الزامات تصرف های مسکونی مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید