آشنایی با مبانی عمومی ضریب همزمانی

آشنایی با مبانی عمومی ضریب همزمانی

آشنایی با مبانی عمومی ضریب همزمانی

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) جزو منابع رشته معماری (نظارت و اجرا) و همچنین رشته عمران (اجرا) و همچنین صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی مبانی عمومی ضریب همزمانی می پردازیم.

آشنایی با مبانی عمومی ضریب همزمانی

مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی:

الف) تعیین مقدار مصرف برق مورد نیاز تابلوهای توزیع برق فشار ضعیف فرعی، نیمه اصلی، اصلی و یا تابلوهای برق کنتورها و نهایتا تعیین مقدار مصرف مقدار مصرف کل برق و در صورتی که نیاز به پست برق داشته باشد، تعیین و طرح مشخصات فنی ترانسفورماتورها، تجهیزات و تابلوهای برق فشار متوسط و … .

ب) انتخاب وسایل قطع و وصل مدارهای توزیع در تابلوهای برق و نیز کلید ورودی آن ها از نظر جریان مجاز نامی کلیدها و یا فیوزهای حفاظتی، تعیین مقدار جریان تنظیمی کلیدهای حفاظتی و تعیین سطح مقطع هادی ها در مدارها و یا شبکه توزیع برق

پ) محاسبه سطح مقطع هادی ها و تعداد نقاطی که از مدارهای نهایی تغذیه خواهند شد.

ت) در مورد مدارهای تغذیه مصرف کننده هایی که نحوه کار آن ها امکان وصل همزمان را بدهد، باید مقدار حداکثر بار ممکن مدار در نظر گرفته شود.

ث) برای تعدادی مصرف کننده که با وسیله واحدی قطع و وصل و یا کنترل می شوند نباید از ضریب همزمانی استفاده شود.(در این حالت ضریب همزمانی برابر یک خواهد بود)

ج) مدارهای مربوط به تغذیه تجهیزات ایمنی و اضطراری باید بریا کار همزمان کلیه لوازمی که به آن وصل شده اند، شرایط و ظرفیت کافی داشته باشند.

چ) برآورد بار بر مبنای سطح زیربنا برای هر یک از بارهای مختلف، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و غیره در مواردی که مقررات مناسبی برای نوع و سطح زیربنای محل مورد نظر وجود داشته باشد.

ح) در مورد یک مدار نهایی که چند وسیله ثابت مجزا را تغذیه می کند، می توان جریان اسمی زا معادل جمع حداکثر تقاضای دستگاه ها و تجهیزات مختلفی که امکان استفاده همزمان آن ها وجود دارد، انتخاب کرد. این عمل در مورد مدارهای نهایی مربوط به پریزهایی که تعدادی وسایل مشخص را تغذیه خواهند کرد، صادق است.

خ) در مورد یک مدار نهایی که تعدادی پریز را تغذیه می کند و وسایل استفاده کننده از آن ها، از نظر تعداد و نوع نامعلوم اند، می توان جریان مصرفی را یا استفاده از منابع فنی معتبر که مقدار مصرف را براساس مصرف واحد سطح زیربنا (چگالی توان) تعیین کرده است می توان تخمین زد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

آشنایی با ضوابط سیم کشی ساختمان مطابق با مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)

دیدگاهتان را بنویسید