آشنایی با ضوابط کابل و کابل کشی مطابق مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با ضوابط کابل و کابل کشی مطابق مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با ضوابط کابل و کابل کشی مطابق مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) جزو منابع رشته معماری (نظارت و اجرا) و همچنین رشته عمران (اجرا) و همچنین صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی ضوابط کابل و کابل کشی می پردازیم.

آشنایی با ضوابط کابل و کابل کشی مطابق مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

ضوابط کابل و کابل کشی:

الف) کابل ها باید در برابر تابش مستقیم آفتاب دارای حفاظ مناسب باشند.

ب) عمق دفن کابل های برق فشار ضعیف باید بین ۰/۷ تا ۱ متر باشد.

پ) عمق دفت کابل های برق فشار متوسط باید حداقل ۰/۳ متر بیشتر از کابل های برق فشار ضعیف باشد.

ت) چنانچه کابل ها به موازات هم کشیده شوند، کابل های برق فشار متوسط نباید مستقیما در زیر کابل های برق فشار ضعیف قرار گیرند.

ث) کابل ها باید در داخل ماسه نرم خوابانده شوند، به نحوی که حداقل ۱۰ سانتی متر ماسه اطراف کابل را احاطه کند.

ج) برای حفاظت کابل در برابر عوامل مکانیکی باید لایه ای از آجر و یا بلوک سیمانی کنار هم روی ماسه چیده شود، طول آجر یا بلوک سیمانی عمود بر محور کابل کابل خواهد بود.

چ) جابجا کردن، باز کردن، کشیدن یا نصب کابل در هوای آزاد نباید در دمای کمتر از ۳ درجه سانتی گراد انجام شود، مگر آنکه کابل، قبلا حداقل به مدت ۷۲ ساعت در فضای بسته (انبار) که دمای آن از ۲۰ درجه سانتی گراد کمتر نبوده است، انبار شده باشد و عملیات مکانیکی کابل کشی نیز ظرف مدت ۸ ساعت خاتمه یابد.

ح) اتصال الکتریکی کابل ها به وسایل و دستگاه ها یا شینه ها باید با استفاده از تجهیزات مناسب با نوع و مشخصات کابل و همچنین مناسب با جنس نقطه اتصال انجام شود.

خ) کابل ها و سایر هادی های الکتریکی در عبور از درز انبساط ساختمان باید طوری اجرا گردند که حرکت درز انبساط به آن ها آسیب نرساند.

د) فاصله کابل ها از هم در هر نوع از نحوه نصب کابل دو برابر (بزرگترین قطر کابل) باشد اگر فاصله یاد شده از این مقدار کمتر باشد باید از ضرایب مناسبی برای کاهش ظرفیت کابل ها استفاده شود.

ذ) حداقل فاصله کابل های برق فشار ضعیف با لوله های توکار گاز طبیعی که با مصالح ساختمانی پوشیده می شوند برابر ۱۰ سانتی متر می باشد.

ر) در ساختمان های ویژه حیاتی و بسیار زیاد حساس در فضای خالی محل ورود کابل های تاسیسات برق به ساختمان باید از مواد ضد حریق مناسب استفاده شود.

ز) استفاده از کابل های با هادی آلومینومی در تاسیسات برقی و یا شبکه توزیع برق بشرطی مجاز است که مقطع هادی فاز آن کنتر از ۲۵ میلیمتر مربع نباشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای  تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوال مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۳ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

آشنایی با انتخاب تجهیزات الکتریکی ساختمان

آشنایی با ضوابط سیم کشی ساختمان مطابق با مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با اجزای اتاق ترانسفورماتور و خصوصیات آن

دیدگاهتان را بنویسید