آشنایی با دفاتر مهندسی طراحی ساختمان مطابق با مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با دفاتر مهندسی طراحی ساختمان مطابق با مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با دفاتر مهندسی طراحی ساختمان مطابق با مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد.

در این نوشتار به بررسی دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می پردازیم.

دفاتر مهندسی طراحی ساختمان:

الف) دفاتر مهندسی طراحی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال مهندسی است و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.

ب) شرکای دفتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و نظام نامه داخلی برای انجام امور دفتر بوده و به طور مشترک و یا مسئولیت مشترک در اداره امور دفتر و هماهنگی در ارایه تمام خدمات مهندسی طراحی رشته های ساختمان که در مشارکت نامه نیز قید می شود اقدام به تاسیس دفتر نموده و از بین شرکای تمام وقت خود یک نفر را به عنوان مسئول دفتر معرفی نمایند.

پ) دفتر مهندسی طراحی باید دارای محل ثابت، مستقل از سایر دفاتر و دارای تابلو باشد و در صورت تغییر محل دفتر، مراتب به طور همزمان و به صورت کتبی باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سازمان مسکن و شهرسازی استان، سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اطلاع داده شود.

ت) متقاضی یا متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی طراحی باید دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی طراحی در یکی از رشته های موضوع قانون باشند.

ث) حدود صلاحیت دفاتر مهندسی طراحی برای تهیه طرح های مقدماتی و ارجایی رشته های هفتگانه ساختمآ« مندرج در قانون از همان حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی هر یک از شرکای دفتر در رشته و تخصصی که بررسی صلاحیت شده اندمی باشد.

ج) شرکای دفتر علاوه بر مسئولیتی که در قبال خدمات مربوط به رشته و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی دارند، مشترکا نیز نسبت به اداره امور دفتر و هماهنگی در ارایه تمامی خدمات طراحی رشته های مورد درخواست صاحب کار، به نحو احسن و براساس شرح خدمات مهندسان رشت های ساختمان مئول بوده و پاسخگوی تعهدات دفتر در قبال صاحب کاران می باشند.

چ) حداکثر تعداد شرکای هر دفتر طراحی ۱۰ نفر می باشد.

ح) مسئول دفتر مهندسی از بین شرکای تمام وقت دفتر و توسط تمامی شرکا، طبق نظام نامه داخلی دفتر که به تصویب شرکای دفتر مهندسی می رسد انتخاب خواهد شد.

خ) پاسخگویی و مسئولیت اداری و مالی در قبال تعهدات قراردادهای دفتر، با صاحب کاران یا صاحبان کار

د) دفاتر مهندسی موظفند در تابلوی دفتر خود، ساعات کار روزانه را به وضوح قید نمایند.

ذ) وزارت مسکن شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان را در پروانه اشتغال آن ها درج می نماید و دفاتر مهندسی طراحی پس از پایان مدت اعتبار پروانه اشتغال، باید برای ارزیابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت جدید خود و دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکوذ مراجعه نمایند.

ر) استعفا یا درخواست انفصال هر یک از شرکای دفتر مهندسی طراحی در صورتی پذیرفته خواهد شد که تمامی تعهدات شخصی خود را در مقابل صاحب کاران و دفتر تا ان زمان عملی کرده و به پایان رسانده باشد و یا یکی از شرکای دفتر یا جایگزینی خارج از دفتر تعهدات او را به طور کتبی بر عهده گیرد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۲

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث دوم مقررات ملی و قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲ در آزمون معماری نظارت

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری – ۱۳۸۴ )

آشنایی با نظارت ساختمان مطابق با مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید