دوره های آموزشی ارتقاء پایه معماری ( ۲ به ۳ )

ارتقاء پایه

دوره های آموزشی ارتقاء پایه معماری (پایه  ۲ به ۳ )

مهندسین دارای پروانه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر پایه ۳ در رشته معماری (نظارت،  اجرا، طراحی) که قصد ارتقاء پایه از ۳ به ۲ را دارند باید چندین شرایط داشته باشند که یکی سنوات است که باید ۳ سال باشد و

مورد بعدی داشتن امتیاز و گذراندن دوره ها و سمینار های آموزشی می باشد، این دوره ها و سیمنار ها بعضی اختیاری و بعضی اجباری است در پایین تعداد دوره های اجباری برای ارتقاء پایه رشته عمران آورده شده که دوستان میتوانند استفاده کنند

ﻋﻨﺎوﯾﻦ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارتقاء پایه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن معماری ( ارتقاع پایه ۳ به ۲)

الف :ارتقاء پایه رشته معماری نظارت(حداقل ۳ ذوره)

۱:ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ، راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ در ﻣﻌﻤﺎری ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۲:ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار و روش ﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۳:ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

ب:ارتقاء پایه معماری طراحی (حداقل ۳ دوره)

۱:ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ، راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ در ﻣﻌﻤﺎری ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۲:ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار و روش ﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

۳:ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۱۶ ﺳﺎﻋﺖ

ج: ارتقاء پایه رشته معماری اجرا (حداقل ۳ دوره)

۱:اجرای ساختمان های فولادی ۲۴ ساعت

۲:نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه ۲۴ ساعت

۳:اجرای ساختمان های بتنی  ۲۴ ساعت

۴: ﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﮔﻮدﺑﺮداری و اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ

۵: روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ، ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ

۶:نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری ۲۴ ساعت

۷: آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﺮی، ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ

ارتقاع پایه معماری (نظارت، طراحی، اجرا)

دیدگاهتان را بنویسید