آشنایی با الزامات حیاط های خلوت و پاسیوها و گودال باغچه ها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات حیاط های خلوت و پاسیوها و گودال باغچه ها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات حیاط های خلوت و پاسیوها و گودال باغچه ها مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات حیاط های خلوت و پاسیوها و گودال باغچه ها می پردازیم.

الزامات حیاط های خلوت و پاسیوها:

الف) در صورت مسقف شدن پاسیو با مصالح شفاف، در نظر گرفتن بازشوهای مناسب و کافی جهت تهویه طبیعی آن الزامی است.

ب) تمام حیاط های خلوت و پاسیوها باید دارای دسترسی مناسب جهت نظافت باشند.

پ) در صورتی که طبقات زیرین ساختمان (زیرزمین یا همکف) به توقفگاه اختصاص داده شود، پاسیوهایی که برای تامین نور و تهویه اتاق ها و فضاهای قابل سکونت و اشتغال پیش بینی شده اند، نباید تا فضای توقفگاه ادامه یابند، مگز آنکه کاملا به نحوی دوربندی شده باشند که امکان انتقال دود یا صدای توقفگاه به فضاهای اقامت و اشتغال وجود نداشته باشد.

ت) تعیین اندازه های مورد نیاز برای پاسیو با افزایش طبقات در ساختمان های گروه های ۶ و ۷ ضمن رعایت سایر الزامات مربوط به سطح و اندازه آن ها در تصرف مورد نظر باید مطابق نیازهای نورگیری تمام طبقات و به تشخیص مهندس طراحی معماری و تایید شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان صورت گیرد.

ث) در مواردی که فضاهایی از دو تصرف مستقل از یک واحد خلوت یا پاسیو نور و هوا می گیرند، فاصله دیوارهای پنجره های مقابل آن ها از هم نباید در هیچ شرایطی کمتر از ۳ متر باشد، مگر آنکه در مقررات اختصاصی نصرف ها به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

ج) استفاده از پاسیو برای نورگیری و تهویه فضاها در ساختمان های گروه ۸، تابع مقررات خاص ساختمان های بلند است.

الزامات گودال باغچه ها:

الف) حیاط های داخلی محصور به صورت گودال باغچه، در صورتی که به منظور تامین نور و تهویه فضاهای سکونت و اشتغال در زیرزمین مورد استفاده قرار گیرند، باید دارای حداقل ۲۰ مترمربع مساحت و حداقل ۴/۵ متر عرض باشند.

ب) برای تامین نور و هوای فضاهای اقامت و اشتغال توسط حیاط های داخلی، سطوحی گودال باغچه محسوب می شوند که همه نقاط واقع بر کف آن در سطح افقی، توسط مخروطی فرضی با زاویه راس ۴۵ درجه مستقیما از گشودگی آسمان برخوردار باشند.

پ) مسقف نمودن گودال باغچه مجاز نیست.

ت) در کف گودال باغچه ها باید تمهیدات کافی برای هدایت و دفع نزولات جوی و دسترسی مناسب به منظور رسیدگی و نظافت آن ها پیش بینی شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

دیدگاهتان را بنویسید