پاسخنامه و نقشه های آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی آبان ۱۳۹۳

پاسخنامه و نقشه های آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی آبان ۱۳۹۳

سایت کلید واژه با همکاری مهندس جواد رحمانی جزوه چهارم ویژه آزمون طراحی معماری مرداد ۹۴ را تقدیم میکند

در جزوه چهارم پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی آبان ۱۳۹۳ به طور کامل بیان گردیده است و کلیه نقشه ها و خواسته هایی که در صورت سوالات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مطرح گردیده است به صورت کامل و جامع ارائه شده است.

دانلود رایگان نمونه جزوه چهارم

جزوه:
پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی
آبان ۱۳۹۳
تهیه شده:خانه عمران اشراق
مؤلف: جوادرحمانی، انسیه قربان نژاد

آزمون آبان سال ۱۳۹۳

سوال:
در نظر است یک ساختمان شامل طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم، در زمینی با شیب مشخص شده در پلان موقعیت و با سطح
اشغال صد در صد احداث گردد. طراحی فاز یک این ساختمان برای این منظور مد نظر میباشد. (توجه: کدهای ارتفاعی در چهار
گوشه پلان موقعیت درج شده است.)
مشخصات مورد نیاز:
– طبقه زیرزمین: چهار واحد پارکینگ – چهار واحد انباری و اتاق تاسیسات
۰+ داده شده در پلان موقعیت. / ۰+ متر نسبت به تراز ۰۰ / – طبقه همکف: دفتر پیشخوان دولت در تراز ۱۰
۴ متر در نظر گرفته شود. / – طبقه همکف بئون نیم طبقه و ارتفاع آن از کف تا زیر سقف ۵۰
– در این دفتر، علاوه بر فضای اصلی مراجعین و کارمندان، اتاق مدیریت، آبدارخانه، انبار مناسب و سرویس بهداشتی در نظر
گرفته شود.
– طبقهی اول: سه واحد مسکونی یک خوابه به مساحتهای تقریبی:
– طبقهی دوم: دو واحد مسکونی به مساحتهای تقریبی:
۶۵ مترمربع (یک خوابه)، ۱۳۵ مترمربع (سه خوابه)
تذکرات:
در طرح فوق، رعایت مقررات ملی ساختمان و در نظر گرفتن موارد زیر الزامی است.
– تعبیه آسانسور الزامی است.
– تعبیه دسترسی معلولین به ساختمان الزامی است.
– بام تخت (مستوی) طراحی شود.
– نمایش کد ارتفاعی طبقات در مقطع و پلان ها الزامی است.
– در هر طبقه رعایت محدوده ترسیم و حداکثر سطح اشغال الزامی است.
ترسیم های مورد نیاز: امتیاز
۱ با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و / -۱ ترسیم پلان زیرزمین در مقیاس ۱۰۰
اندازه گذاری. ۱۱
۱ با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاری و مبلمان. ۱۰ / -۲ ترسیم پلان همکف در مقیاس ۱۰۰
۱ با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاری و مبلمان. ۱۰ / -۳ ترسیم پلان طبقهی اول در مقیاس ۱۰۰
۱ با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاری و مبلمان. ۱۰ / -۴ ترسیم پلان طبقهی دوم در مقیاس ۱۰۰
۱ با نمایش محورها، اندازه گذاری، آبروها، شیب بندی و… ۴ / -۵ ترسیم پلان بام در مقیاس ۱۰۰
۱ با عبور از پلکان اصلی و با نمایش تراز پاگردها. ۵

این جزوه بنا به درخواست منتشر کننده آن حذف شد و دوستان میتوانند از بقیه جزوات مشابه که در سایت قسمت جزوه های نظام مهندسی>جزوه های معماری اینجا استفاده کنند

1 دیدگاه برای ”پاسخنامه و نقشه های آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی آبان ۱۳۹۳“

دیدگاهتان را بنویسید