پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۱ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۱ و ۱۲

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۱ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر۹۹

آزمون صلاحیت اجرا رشته معماری در نوبت عصر مورخ ۳ مهر ماه ۹۹ برگزار گردید. در این آزمون از دو مبحث یازدهم و دوازدهم به ترتیب دو و یک سوال مطرح شده بود که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها

مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

۲۸- در سیستم دیوار باربر بتنی که قالب آن جزئی از دیوار شده و نقش عایق حرارتی را نیز دارد. آیا می توان بازشو تا عرض ۰/۹ متر بدون نعل درگاه تعبیه کرد؟ و آیا می توان با لرزاندن میلگردهای عمودی بتن دیوار را متراکم کرد؟

۱) بلی – بلی                   ۲) خیر – بلی
۳) بلی – خیر                    ۴) خیر – خیر

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

بازشوها (ICF):م۱۱ ص۷۰

نعل درگاه:م۱۱ ص۷۰

لرزاندن میلگردهای عمودی:م۱۱ ص۷۲

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۴-۸-۳  صفحه ۷۰ و بند ۱۱-۴-۸-۱۵ صفحه ۷۲ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۴-۸-۳ تمام بازشوها با عرض بیش از ۶۰۰ میلیمتر احتیاج به نعل درگاه دارند.نعل درگاه را می توان با تعبیه میلگردهای اضافی افقی و خاموت به شکل سنجاق در داخل دیوار اجرا کرد.

بند ۱۱-۴-۸-۱۵ متراکم کردن بتن باید به صورت داخلی انجام گیرد و لرزاندن میلگردهای عمودی مجاز نمی باشد.

۲۹- در کارگاه های ساختمانی، راه شیب دار و گذرگاهی که علاوه بر افراد، برای عبور گاری، چرخ دستی و یا فرغون مورد استفاده قرار می گیرد، باید حداقل دارای چند متر عرض و حداکثر چند درصد شیب باشد؟
۱) یک متر عرض و ۱۸درصد شیب
۲) ۰/۸ متر عرض و ۱۸درصد شیب
۳) یک متر عرض و ۱۵ درصد شیب
۴) ۱/۲ متر عرض و ۱۱/۵ درصد شیب

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

گذرگاه:م۱۲ ص۵۴ و ۵۵

عرض راه شیبدار:م۱۲ ص۵۵

راه شیبدار و گذرگاه:م۱۲ ص۵۴ و ۵۵

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به بند ۱۲-۷-۵-۵  صفحه ۵۵ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۷-۵-۵ را شیبدار و گذرگاهی که علاوه بر افراد، برای عبور گاری، چرخ دستی و یا فرغون نیز مورد استفاده قرار میگیرند، باید دارای حداقل ۱ متر عرض و حداکثر ۱۸ درصد شیب (زاویه حدود ۱۰ درجه) و سطح هموار باشد. فاصله عمودی بین پاگردهای متوالی سطح شیبدار نباید بیش از ۳/۵ متر باشد.

۵۰- در سیستم های پانلی کامل پیش ساخته سبک سه بعدی، با توجه به دلایل معماری سطح مقطع دیوارهای باربر در هر طبقه نسبت به سطح مقطع دیوارهای باربر در طبقه بالاتر چه نسبتی دارد؟


۱)حتما بیش از طبقه بالا است.

۲)حتما معادل طبقه بالا است.

۳)می تواند کمتر از طبقه بالا باشد

۴)محدودیتی وجود ندارد

کلید واژه مورد استفاده در این سوال:

ملاحظات معماری (سیستم۳D):م۱۱ ص۸۰

سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی (۳D):م۱۱ ص۷۵

لرزاندن میلگردهای عمودی:م۱۱ ص۷۲

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۵-۵-۹  صفحه ۸۱ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۵-۵-۹ در سیستم های پانلی در طبقه هایی که به دلایل معماری تعدادی از دیوارهای آن حذف می شود، نباید نسبت سطح مقطع دیوارهای باربر پانلی آن طبقه به سطح مقطع دیوارهای باربر پانل طبقه فوقانی، بدون در نظر گرفتن دیوار قسمت فوقانی بازشوها، از ۷۰ درصد کمتر باشد.

به داوطلبان آزمون نظام مهندسی توصیه می شود برای موفقیت در آزمون از منابع زیر استفاده نمایند:

دانلود کلید واژه مبحث ۱۱

نمونه سوالات مبحث ۱۱

فیلم آمادگی مبحث ۱۱ ویژه آزمون نظام مهندسی (کد S36-10)

دانلود فایل مبحث ۱۱ ویرایش ۱۳۹۲

دانلود کلید واژه مبحث ۱۲

دانلود فایل مبحث ۱۲ ویرایش ۱۳۹۲

نمونه سوالات ( تست های تالیفی ) مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید