پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

در آزمون نظارت معماری مهرماه ۹۸ از مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا» ۲ تست مطرح گردید هاست که پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲  به شرح ذیل می باشد.

متذکر می گردد که مبحث ۱۲ مقرررات ملی از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (نظارت)، شهرسازی و نقشه برداری می باشد.

۱-در نظر است با تخریب یک ساختمان فرسوده به ارتفاع ۱۰ متر واقع در مجاورت یک معبر ۱۶ متری، یک ساختمان جدید به ارتفاع ۲۰ متر احداث شود. در چه صورتی احداث راهرو سرپوشیده موقت در این معبر الزامی خواهد بود؟

۱) در صورتی که ساختمان در دست تخریب کمتر از ۵ متر و ساختمان در دست احداث کمتر از ۸ متر با معبر فاصله داشته باشد.

۲) در صورتی که فاصله ساختمان های در دست تخریب و در شرف احداث از معبر یاد شده کمتر از ۵ متری باشد.

۳) در صورتی که فاصله ساختمان در دست تخریب از معبر یاد شده کتر از ۴ متر بوده و یا ساختمان در فاصله کمتر از ۵ متری معبر احداث شود.

۴) با توجه به طولانی بودن زمان تخریب و احداث، در هر شرایطی احداث راهرو سرپوشیده الزامی است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

راهروی سرپوشیده موقت:م۱۲ ص۱۲

بنای در دست احداث یا تعمیر:م۱۲ ص۱۲

بنای در دست تخریب:م۱۲ ص۱۲

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۱۲-۲-۲-۳ صفحه ۱۲ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۲-۲-۳ در موارد زیر در تمام طول و عرض مجاور بنا احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی با رعایت مفاد بخش ۱۲-۵-۴ الزامی است:

الف) در صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از ۴۰ درصد ارتفاع آن باشد.

ب) در صورتی که فاصله بنای در دست احداث یا تعمیر و بازسازی از معابر عمومی کمتر از ۲۵ درصد ارتفاع آن باشد.

متر ۴=(۱۰۰÷۴۰)×۱۰=بنای در دست تخریب

 متر ۵=(۱۰۰÷۲۵)×۲۰=بنای در دست احداث

۵۷-فاصله تکیه گاه تخته های چوبی برای جایگاه داربستی که به ترتیب برای کارهای سنگین و سبک به کار می روند باید؟

۱) ۲ متر و ۳ متر باشد.

۲) د۱/۵ متر و ۲/۵ متر باشد.

۳) ۱/۸ متر و ۲/۳ متر باشد.

۴) حداقل فاصله تکیه گاه ها می تواند ۳/۵ متر باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

داربست:م۱۲ ص۴۹،۵۰

فاصله تکیه گاه تخته داربست:م۱۲ ص۵۰

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۱۲-۷-۲-۴ صفحه ۵۰ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۷-۲-۴ تخته های چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می گیرند، باید صاف، بدون هرگوه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند. کلیه تخته ها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای ۲۵۰ میلیمتر عرض و ۵۰ میلیمتر ضخامت باشند و طوری در کنار یکدیگر قرار داده و مهاربندی شوند که به هیچ وجه جابجا نشده و ابزار و مصالح از بین آنها به پایین سقوط ننماید. همچنین حداقل عرض جایگاه باید با توجه به آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب شورای عالی حفاظت فنی تعیین و فاصله تکیه گاه های تخته ها حداکثر برای کارهای سنگین ۱/۸ متر و برای کارهای سبک ۲/۳ متر باشد.

پاسخ سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان

دوستان برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات ( تست های تالیفی ) مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

دانلود کلید واژه مبحث ۱۲

آزمون آنلاین مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ویژه آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۲ ویرایش ۱۳۹۲

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید