پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴

مبجث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) جزو منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران و معماری میباشد و برای آزمون اجرا معماری مهر ۹۶ تعداد ۴ تست از این مبحث سوال آورده شده که در زیر پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶ را با کمک کلید واژه میبینید

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

۱۹- در تصرفهای مسکونی شامل حداکثر ۳ طبقه بر روی سطح دسترس معبر که برای اقامت یکیا دو خانوار در نظر گرفته میشود………………….

۱) حداقل پهنای الزامی راهروهای مستقیم که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نباشد، با بار تصرف حداکثر ۴۵ منفرد ۱٫۴۰ متر است.

۲) در صورت استفاده از درهای دو لنگه بدون وادار وسط به عنوان در اصلی، پهنای هر لنگه نباید از ۱۲۰ سانتی متر بیشتر باشد.

٣) چنانچه در اصلی به بالکن باز شود، نباید در تمام مسیر بازشدن عمق و پهنای الزامی بالکن را به کمتر از ۱۲۰ سانتی متر کاهش دهند.

۴) تعداد پله ها بدون پاگرد یا استراحت نباید از ۱۲ عدد بیشتر باشد و عمق کف پله از لبه یک کف پله تا لبه فوقانی کف پله بعدی اندازه گیری شود.

کلید واژه مورد استفاده:

حداقل پهنای راهرو مستقیم:م۴ ص۴۹

پهنای راهرو مستقیم:م۴ ص۴۹

عرض در اصلی:م۴ ص۴۹،۵۹(اتاق فضای اقامت)

پهنای در اصلی:م۴ ص۴۹،۵۹(اتاق فضای اقامت)

حداقل عرض در اصلی:م۴ ص۴۹،۵۹(اتاق فضای اقامت)

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مبحث ۴، صفحه ۴۹، بند ۴-۵-۱-۵-۱

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

۲۰- کدام گزینه در مورد فضاهای اقامت صحیح است؟

۱) در صورت تعبیه میان طبقه، ارتفاع فضای بهداشتی در هر قسمت که فرد به طور معمول به صورت ایستاده است، در هر شرایط نمی تواند کمتر از ۲٫۰ متر باشد.

۲) بین این فضا و فضای ایوان می تواند محفظه آفتاب گیر قرار داده شود.

٣) اگر تمامی دریچه ها در یک دیوار تعبیه شده و فاصله آن از دیوار مقابل ۵ متر و لبه بالای پنجره ها در ارتفاع ۲ متر باشد سطح الزامی شیشه یک پنجم کف فضا است.

۴) اگر فضایی برای صرف غذا نیز در نظر گرفته شود حداقل زیربنای کل فضا نباید از ۲۵ متر مربع کمتر باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

فضای اقامت:م۴ ص۸{تعریف}،۵۶،۵۷،۵۹

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مبحث ۴، صفحه ۵۷، بند ۴-۵-۲-۳-۳

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

 ۲۱- از نظر الزامات عمومی ساختمان، کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

۱) هیچ گونه لوله کشی و کانال کشی تأسیساتی نباید در جداره خارجی پیش آمدگی طبقات و بام تعبیه شود.

۲) ارتفاع کف زمین باید به گونه ای باشد که در هماهنگی با ارتفاع خیابان دسترس و زمین همسایه قرار گیرد.

٣) اگر ایجاد ساباط مجاز باشد باید حداقل ارتفاع ۳٫۵ متر از معبر را رعایت کند.

۴) تمام سطوح شیشه ای با عرض بیش از ۹۰ سانتی متر و مساحت بیش از ۱٫۲۰ متر مربع که در مجاورت فضای باز و معبر قرار دارند باید از شیشه ایمن و غیر ریزنده باشند.

کلید واژه مورد استفاده:

جداره خارجی پیش آمدگی:م۴ ص۴۵

سطوح شیشه ای با عرض۰٫۹متر وسطح۱٫۵ متر مربع:م۴ ص۴۱

سطح شیشه ای با عرض۰٫۹متر وسطح۱٫۵ متر مربع:م۴ ص۴۱

نمای شیشه ای پیوسته:م۴ ص۴۱،۱۴(تعریف)

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مبحث ۴، صفحه ۴۱، بند ۴-۴-۵-۸

۴۷- در یک ساختمان مسکونی چند واحدی، دو اتاق خواب از دو تصرف مستقل، از یک حیاط خلوت یا پاسیو نور و هوا می گیرند، فاصله دیوارهای پنجرههای مقابل آنها از هم……………..

۱) نباید کمتر از ۳ متر باشد.

۲) نباید کمتر از ۲ متر باشد.

۳) نباید کمتر از ۴ متر باشد.

۴) نباید کمتر از ۶ متر باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

حداقل فاصله دیوار پنجره های فضای اقامت اصلی از دو تصرف مسکونی مستقل، که از یک حیاط نور و هوا میگیرند:م۴ ص۹۱

فاصله دیوار پنجره های فضای اقامت اصلی از دو تصرف مسکونی مستقل، که از یک حیاط نور و هوا میگیرند:م۴ ص۹۱

دیوار پنجره های فضای اقامت اصلی از دو تصرف مسکونی مستقل، که از یک حیاط نور و هوا میگیرند:م۴ ص۹۱

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مبحث ۴ صفحه ۹۱، بند  ۴-۷-۱-۱-۲۴

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی معماری اجرا مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث ۴  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید