پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

سوالات مبحث 10

مبحث دهم (طراح و اجرای ساختمان های فولادی) که در مورد قوانین طراحی و اجرای ساختمان های فلزی می باشد و برای رشته اجرا معماری و نظارت معماری جزو منابع میباشد و در آزمون نظام مهندسی اجرا معماری مهر ۹۶ تعداد ۳ عدد تست از این مبحث آورده شده و همه این تست ها با کلید واژه نظام مهندسی معماری اجرا و در زیر پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶  را با کمک کلید واژه برای داوطلبان عزیز قرار دادیم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

۹- در صورت حصول نتایج مثبت، در آزمایشهای غیر مخرب هنگام تولید قطعات فولادی با دستور مهندس ناظر، درصد آزمایش پرتونگاری یا فراصوت میتواند تا سقف …………………… تقلیل یابد.

۱) ۵۰ درصد

۲) ۳۰ درصد

٣) ۶۰ درصد

۴) ۴۰ درصد

کلید واژه مورد استفاده:

آزمایش غیر مخرب جوش هنگام تولید و نصب:م۱۰ ص۲۶۳

آزمایش پرتو نگاری یا فراصوت(UT یاRT ):م۱۰ ص۲۶۳

پرتو نگاری یا فراصوت:م۱۰ ص۲۶۳

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مبحث ۱۰، صفحه ۲۶۳، زیر نویس جدول ۱۰-۴-۱

۱۷- در ستون هایی که از نیمرخ های فولادی و بست های مورب تشکیل شده باشند:

۱) چنانچه اتصال ورقهای انتهایی به اجزای عضو فشاری از نوع پیچی باشد، فاصله عمود برمحور طولی عضو فشاری در وسایل اتصال باید حداقل برابر فاصله بین مراکز هندسی نیم رخ های تشکیل دهنده عضو فشاری باشد.

۲) در هر ورق انتهایی و ورق اتصال به تیر باید حداقل ۵ عدد پیچ تعبیه شود.

٣) استفاده از مقاطع ناودانی برای بست های مورب مناسب نیست.

۴) زاویه محور طولی بست ها نسبت به محور طولی عضو فشاری در بست های مورب تکی نباید بیشتر از ۶۰ درجه باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

بست مورب(عضو فشاری):م۱۰ ص۵۷

ورق انتهایی و ورق اتصال به تیر:م۱۰ ص۵۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مبحث ۱۰ صفحه ۵۷، دو خط اول گزینه ۱ صحیح است. خط پنجم گزینه ۲ نادرست است . مورد ۲ و ۶ گزینه ۳ و۴ نادرست است

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

۱۸- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) در ستونهای با مقاطع مختلط برش گیرها فقط تحت تأثیر نیروهای برشی قرار می گیرند.

۲) همه برش گیرها باید حداقل ۲۵ سانتی متر پوشش جانبی از بتن داشته باشند.

۳) در تیرهای با مقطع مختلط حداقل فاصله مرکز تا مرکز برش گیرها از نوع گل میخ باید مساوی ۶ برابر قطر آنها در امتداد طولی تیر و ۴ برابر قطر آنها در امتداد عمود بر محورطولی باشد.

۴) در ستونهای با مقاطع مختلط به استثنای حالتهای خاص، حداقل پوشش جانبی از بتن برای برش گیرها ۲۰ میلی متر است.

کلید واژه مورد استفاده:

برشگیر:م۱۰ ص۱۲۲،۱۳۳

پوشش جانبی بتن برشگیر های ناودانی:م۱۰ ص۱۳۶،۱۳۸

فاصله مرکز تا مرکز گلمیخ ها(برشگیر):م۱۰ ص۱۳۶،۱۳۸

فاصله گل میخ ها/برشگیر ها(مرکز تا مرکز):م۱۰ ص۱۳۶،۱۳۸

حداقل فاصله مرکز تا مرکز برشگیر گلمیخی:م۱۰ ص ۱۳۶،۱۳۸

حداکثر فاصله مرکز تا مرکز برشگیر ها:م۱۰ ص ۱۳۶

جواب: گزینه ۳ صحیح است.مبحث ۱۰، صفحه۱۳۷، جدول ۱۰-۲-۸-۲ بار وارد به برش گیر ستون برشی و کششی است پس گزینه ۱ نادرست.

طبق صفحه ۱۳۶، بند پ گزینه ۲ نادرست و گزینه ۳ صحیح است

طبق صفحه ۱۳۸ ، بند ۱۰-۲-۸-۷-۸ گزینه ۴ نادرست است.

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی معماری اجرا مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث ۱۰  و برای دریافت نمونه سوالات مباحث ۲۲ گانه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید