پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۸ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

سوالات مبحث 8

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۸ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

در آزمون نظام مهندسی نظارت عمران مهر ۹۶ از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی) تعداد ۴ سوال آورده شده که در زیر پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۸ را برای داوطلبان عزیز قرار دادیم

۱- درصورت استفاده از سقف تیرچه بلوک در ساختمان بنایی محصور شده با کلاف، میلگرد مورد استفاده در پوشش بتن سقف و در جهت عمود بر تیرچه ها باید دارای چه شرایطی باشد؟
۱- دارای حداقل قطر ۶ میلیمتر به فواصل حداکثر ۵۰۰ میلی متر
۲- دارای حداقل قطر ۸ میلیمتر به فواصل حداکثر ۵۰۰ میلی متر
۳- دارای حداقل قطر ۶ میلیمتر به فواصل حداکثر ۲۵۰ میلی متر
۴- دارای حداقل قطر ۸ میلیمتر به فواصل حداکثر ۲۵۰ میلی متر

کلید واژه مورد استفاده:

سقف تیرچه بلوک:م۸ ص۵۸(محصور شده با کلاف)

میلگرد مورد استفاده در سقف تیرچه بلوک:م۸ ص۵۸

پاسخ سئوال ۱) گزینه ۳ صحیح است.
مبحث ۸- صفحه ۵۸ بند ب قسمت ۲

پاسخ تشریحی سوالات مبحث هشتم آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۲- در ساختمان بنایی محسور شده با کلاف بتنی، حداکثر فاصله تنگ ها در کلاف قائم و در ناحیه بحرانی چقدر است؟
۱- حداقل مقدار بین ۲۵۰ میلی متر و عرضی کلاف
۲- ۱۵۰ میلی متر
۳- ۲۵۰ میلی متر
۴-عرضی کلاف

کلید واژه مورد استفاده:

فاصله تنگ ها در کلاف قائم:م۸ ص۵۶

ناحیه بحرانی:م۸ ص۵۶

کلاف قائم{تعریف}:م۸ ص۶،۵۵

پاسخ سئوال ۵۸) گزینه ۲ صحیح است.
مبحث ۸- صفحه ۵۶ – بند ب قسمت ۳

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۸ آزمون نظام مهندسی نظارت عمران مهر ۹۶

۳- در یک ساختمان با دیوار های باربر غیر مسلح، برای دیواری با طول و ارتفاع موثر به ترتیب ۵ و ۳ متر، حداقل ضخامت دیوار از نظر کنترل لاغری به کدام مقدار نزدیک تر می باشد؟
۱: ۳۵۰mm
۲: ۲۰۰mm
۳: ۲۵۰mm
۴: ۳۰۰mm

کلید واژه مورد استفاده:

نسبت لاغری در دیوارهای باربر مسلح:م۸ ص۲۶

پاسخ سئوال ۵۹) گزینه ۲ صحیح است.
مبحث ۸- صفحه ۲۶ – بند ۸-۳-۱ – ۱۰-الف
پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۸ آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۸-۳-۱-۱۰ کنترل نسبت لاغری الف) کنترل نسبت لافری در دیوارها در دیوارهای باربر غیر مسلح، نسبت لاغری (که از تقسیم ارتفاع مؤثر بر ضخامت یا تقسیم طول مؤثر دیوار بر ضخامته، هر کدام کمتر است، به دست میآید) نباید از ۱۵ بیشتر شود.

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۸ (طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی)

 

۴- در مورد ارتفاع مجاز و لبه آزاد تیغه ها ( جداگرها) کدام عبارت صحیح است؟
۱- حداکثر ارتفاع مجاز تیغه ها ۲.۴ متر و حداقل طول تیغه های فقط با یک لبه آزاد ( بدون کلاف قائم) ۶۰۰ میلی متر است.
۲- حداکثر ارتفاع مجاز تیغه ها ۴ متر و حداکثر طول تیغه های پشت بند فقط با یک لبه آزاد ( بدون کلاف قائم) ۲ متر است.
۳- حداکثر ارتفاع مجاز تیغه ها ۳.۵ متر وحداکثر طول تیغه های پشت بند فقط با یک لبه آزاد ( بدون کلاف قائم) ۱.۵ متر است.
۴- حداکثر ارتفاع مجاز تیغه ها ۴ متر و لبه آزاد تیغه ها با هر طول، باید دارای کلاف قائم باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

تیغه ها:م۸ ص۲۷

حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها:م۸ ص۲۷

ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها:م۸ ص۲۷

پاسخ سئوال ۶۰) گزینه ۳ صحیح است.

مبحث ۸- صفحه ۲۷ – – بند ۸-۳-۱ – ۱۱ قسمتهای ۲ و ۴
۱۱-۱-۳-۸ دیوارهای غیرسازها و تیغهٔ ها

۱- برای اتصال اجزای غیرسازهای به اجزای سازهای طرحهای مناسبی باید تهیه گردد که صدمات وارده به اجزای غیر سازهای در اثر تغییر شکل اجزای سازهای حداقل باشد.

۲- حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیرسازهای و تیغه ها از تراز کف مجاور ۳۵ متر میباشد، در صورت تجاوز از این حد باید با استفاده از مهارهای مناسب، پایداری بیشتری برای دیوار تأمین گردد

۳- تیغدهایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند باید کاملاً به زیر پوشش سقف مهار شوند.

۴- لبه قائم تیغه ها نباید آزاد باشد. این لبه باید به یک تیغه و یا یک دیوار عمود بر آن، یکی از اجزای سازه و یا عنصر قائم (همانند یک ستونک) که بهمین منظور از فولاد، بتن آرمه و یا چوب ساخته شده است، با اتصال کافی تکیه داشته باشد. چنانچه مطول تیغه پشت بنظر گمتر از۱٫۵ متر باشد، لبه آن های تواند آزاد باشد.

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت عمران مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت تست های تالیفی مبحث هشتم اینجا کلیک کنید

منبع: گروه آموزشی جهش (مهندس ضیغمی- دکتر حقگو – مهندس میرزایی )آدرس: رشت فلکه گاز؛ پشت اداره برق، کوچه برانداز تلفن: ۰۱۳۳۳۴۷۲۷۹۴

دیدگاهتان را بنویسید