پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

سوالات مبحث ۱۰

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

در آزمون نظام مهندسی نظارت عمران مهر ۹۶ از مبحث ۱۰ تعداد ۱۱ تست طراحی شده که در زیر پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ قسمت اول را برای دوستان عزیز آماده کرده ایم

۱۲- در تحلیل پایداری کل سازه با روش طول مؤثر، آثار کدامیک از موارد زیر، لازم نیست منظور شود؟

\ – کاهش سحتی اعضایی که در پایداری سازه مؤثر می باشند.

۲- آثار P – A در تمام سازہ

۳- آثار P – A ناشی از ستون های ثقلی

۴- اثر نواقصی، شامل کجی و ناشاقولی اعضای سازه

کلید واژه مورد استفاده:

روش طول موثر:م۱۰ ص۲۰

طراحی به روش طول موثر:م۱۰ ص۲۰

پاسخ سئوال ۱۲) گزینه ۱ صحیح است.

طبق مبحث ۱۰ صفحه ۲۱ بند ب – الزامات شماره ۱

۱۳- در مورد اتصال ورق A به ورق B مطابق شکل توسط دو نوار جوش گوشه با تعداد طول های L1 و L2 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۱- اتصال تحت اثر نیروی برشی و لنگر خمشی بوده و بهتر است L1 کوچکتر از L2 باشد

– اتصال تحت اثر نیروی برشی و لنگر پیچشی بوده و بهتر است  L1 بزرگتر از L2 باشد

H ۳- اتصال تحت اثر نیروی کششی و لنگر پیچشی بوده و بهتر است اL بزرگ تر از ۲ L باشد

۴- اتصال تحت اثر نیروی برشی و لنگر خمشی بوده و بهتر است L 1 بزرگ تر از L2 باشد

کلید واژه مورد استفاده:

اتصالات جوشی و پیچی:م۱۰ ص۱۴۴

پاسخ سئوال ۱۳) گزینه ۲ صحیح است.

مبحث ۱۰- صفحه ۱۴۴ پاراگراف اول یا شکل صفحه ۱۵۱ مبحث ۱۰

۱۰- ۷-۱-۹-۲ آرایش جوش ها و پیچ ها در محل اتصال ترتیب قرارگیری جوش ها و پیچ ها در انتهای هر عضوی که نیروی محوری را انتقال میدهند باید . طوری باشد که مرکز هندسی گروه وسایل اتصال و مرکز ثقل عضو در یک راستا قرار گیرد مگر

حالتی که به برون محوری موجود در طرح و اثر آن در محاسبه توجه شده باشد.

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون نظام مهندسی نظارت عمران 

۱۴- در قاب های خمشی معمولی:

۱- مقاطع تیرها باید فشرده باشد ولی مقاطع ستون ها می توانند غیر فشرده باشد.

۲- مقاطع تیرها و ستون ها باید فشرده باشد.

۳- مقاطع تیرها و ستون ها می توانند غیرفشرده باشد.

۴- مقاطع ستون ها باید فشرده باشد ولی مقاطع تیرها می تواند غیر فشرده باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

قاب خمشی معمولی:م۱۰ ص۲۱۲(انواع اتصالات گیردار)

پاسخ سئوال ۱۴) گزینه ۲ صحیح است. طبق مبحث ۱۰- اشاره به کلمه قاب معمولی (ضوابط لرزه ای) صفحه ۲۱۳ بند الف

۱۵- اثرات ناشاقولی و کجی اولیه در اعضاء سازه برای چه منظور در تحلیل سازه اعمال می شوند؟

۱- برای تعیین مقاومت های مورد نیاز اعضا

۲- برای کنترل خیز تیرها

۳- برای کنترل تغییر مکان جانبی

۴- برای محاسبه زمان تناوب ساختمان

طبق مبحث ۱۰- اشاره کجی و ناشاقولی صفحه ۱۸ و ادامه در ۱۹

جواب تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۱۶- در قاب مقابل در طرح اولیه پروفیل۲۰۰ IPE برای تیرها انتخاب شده است. در صورتی که درطرح اصلاحی از پروفیل IPE 180 استفاده شود و ابعاد ستون ها تغییر نیابند، بار بحرانی و ضریب طول مؤثر ستون CD نسبت به مقدار به دست آمده در طرح اولیه به ترتیب چگونه تغییر می کنند؟

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۰ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۱:افزایش –  کاهش

۲: افزایش – افزایش

۳- کاهش – افزایش

۴- کاهش – کاهش

پاسخ سئوال ۱۶) گزینه ۳ صحیح است.

طبق مبحث ۱۰ صفحه ۱۴ و ۱۵ کتاب هر چقدر G زیاد شود K بیشتر شده و باربری کم می شود. در سوال به جای تیر نمره ۲۰ از تیر نمره ۱۸ استفاده شده پس ممان اینرسی تیر کمتر شده و مخرج کوچک میشود و G افزایش می یابد و K افزایس و باربری کم می شود.

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت عمران مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت تست های تالیفی مبحث دهم اینجا کلیک کنید

منبع: گروه آموزشی جهش (مهندس ضیغمی- دکتر حقگو – مهندس میرزایی )آدرس: رشت فلکه گاز؛ پشت اداره برق، کوچه برانداز تلفن: ۰۱۳۳۳۴۷۲۷۹۴

دیدگاهتان را بنویسید