پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث 11 مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان «طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها» یکی از منابع آزمون نظام مهندسی در رشته های عمران (نظارت، اجرا)، معماری (نظارت و اجرا) می باشد. در آزمون صلاحیت اجرا عمران مهر ماه ۹۸ از این مبحث ۶ سوال مطرح گردید که پاسخ تشریحی سوالات به شرح ذیل می باشد.

۴۹-در اجرای صفحات پوششی سازه ای در سیستم قاب فولادی سبک، در صورت اجرای صفحه به صورت نواریهای افقی، حداکثر از چه تعداد قطعه در ارتفاع هر طبقه می توان استفاده کرد؟

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

صفحات پوششی سازه ای (LSF):م۱۱ ص۳۹

صفحه پوشش (LSF):م۱۱ ص۳۹

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۲-۸-۵-۳ صفحه ۳۹ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۲-۸-۵-۳ در صورت اجرای صفحه پوشش به صورت نوارهای قائم، حتی المقدور باید از صفحات یک پارچه در ارتفاع دیوار استفاده شود و چنانچه این امر مقدور نباشد، حداکثر از دو قطعه پوشش در ارتفاع استفاده شود. در صورت اجرای صفحه به صورت نوارهای افقی حداکثر از سه قطعه در ارتفاع استفاده شود.

۵۰-در سیستم قاب فولادی سبک، برای یک لاوک سازه ای به طول ۴ متر حداکثر خمیدگی مجاز در طول عضو چند میلیمتر است؟

۱) ۱٫۶

۲) ۲٫۶

۳) ۱۰٫۴

۴) ۱۲٫۷

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

رواداری های (LSF):م۱۱ ص۴۱

لاوک:م۱۱ ص۳۶،۴۱

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۲-۹-۱ صفحه ۴۰ و جدول ۱۱-۲-۳ صفحه ۴۱ مبحث یازدهم

۱۰٫۴=۴×۲٫۶=مقدار خمیدگی لاوک

۵۱-کدامیک از جملات ذیل در اتصال قاب فولادی سبک (LSF) صحیح است؟

۱) پیچ های خودکار به اندازه حداکثر سه گام پیچ پس از عبور از جداره فولادی باید ادامه یابد.

۲) وقتی فاصله پیچ خودکار از لبه در هر طرف حداقل ۱٫۵ برابر قطر اسمی پیچ باشد می توان آنها را در اتصالات فولاد به فولاد کاملا موثر در نظر گرفت.

۳) از ظرفیت پیچ های هرز در کشش و برش مستقیم همواره باید صرفنظر شود.

۴) اگر فاصله مرکز به مرکز پیچ های خودکار دو برابر قطر اسمی آن باشد ظرفیت پیچ های خودکار معادل ۸۰ درصد ظرفیت موثر در نظر گرفته می شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

اتصالات سیستم(LSF):م۱۱ ص۳۴

پیچ های خودکار(LSF):م۱۱ ص۳۴

ظرفیت پیچ خودکار(LSF):م۱۱ ص۳۵

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۲-۸-۱-۲ صفحه ۳۴ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۲-۸-۱-۲ پیچ های خودکار را در اتصالات فولاد به فولاد به شرطی می توان کاملا موثر در نظر گرفت که فاصله مرکز به مرکز آنها از یکدیگر و فاصله پیچ از لبه حداقل سه برابر قطر اسمی پیچ باشد. در مواردی که لبه موازی راستای اعمال بار باشد، حداقل فاصله از لبه می تواند به ۱٫۵ برابر قطر اسمی پیچ کاهش یابد. اگر فاصله مرکز به مرکز پیچ ها ۲ برابر قطر اسمی آن باشد، ظرفیت پیچ های خودکار معادل ۸۰ درصد ظرفیت موثر در نظر گرفته می شوند.

پاسخنامه تست های مبحث ۱۱  اجرا عمران مهر ۹۸

۵۲-در ساختمان های فولادی با مقاطع گرم نوردشده، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) در اتصالات پیچی با عملکرد اصطکاکی هرگاه از پیچ ۱۰٫۹ برای فولاد با تنش تسلیم کمتر از ۲۸۰ مگاپاسکال استفاده شود سمت مهره باید واشر به کار برده شود.

۲) در اتصالات اتکایی هرگاه بین سطح فولاد مماس با پیچ و صفحه عمود بر محور پیچ زاویه ای کمتر از ۳ درجه باشد می توان از واشر استفاده نکرد.

۳) همواره برای پیچ های ۱۰٫۹ در اتصالات پیچی با عملکرد اصطکاکی در هر دو طرف پیچ و مهره واشر به کار برده شود.

۴) همواره برای پیچ های ۸٫۸ در اتصالات پیچی با عملکرد اصطکاکی در هر دو طرف پیچ و مهره واشر به کار برده شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

واشر سخت گوه ای:م۱۱ ص۱۷

واشر سخت:م۱۱ ص۱۷

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به بند ۱۱-۱-۸-۳-۲۰ صفحه ۱۷ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۱-۸-۳-۲۰ در صورتیکه سطح فولاد مماس با پیچ دارای زاویه ای بیش از ۳ درجه نسبت به صفحه عمود بر محور پیچ باشد، باید از واشر سخت گوه ای در زیر پیچ یا مهره استفاده شود.

۵۳-حداکثر انحراف مجاز قائم برای نصب ورق زیرسری در یک اتصال گیردار جوشی چه میزان است؟

۱) ۵± میلیمتر

۲) ۷٫۵± میلیمتر

۳) ۱۰± میلیمتر

۴) ۱۵± میلیمتر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

انحراف مجاز اعضای نصب شده:م۱۱ ص۲۵

واشر سخت:م۱۱ ص۱۷

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به مورد (۴) جدول ۱۱-۱-۴ صفحه ۲۵ مبحث یازدهم

جواب تست های مبحث ۱۱ آزمون عمران بصورت تشریحی

۵۴-کدام یک از جزئیات داده شده برای اجرای سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی صحیح است؟

۱) پانل دیواری به ضخامت هسته عایق ۳۰ میلیمتر و ضخامت کل ۱۲۰ میلیمتر- مش با فاصله ۱۰۰×۱۰۰ به قطر ۳ میلیمتر و تنش تسلیم ۲۴۰ مگاپاسکال و بتن C20

۲) پانل دیواری به ضخامت هسته عایق ۷۰ میلیمتر و ضخامت کل ۱۲۰ میلیمتر- مش با فاصله ۸۰×۸۰ به قطر ۴ میلیمتر و تنش تسلیم ۲۴۰ مگاپاسکال و بتن C25

۳) پانل دیواری به ضخامت هسته عایق ۵۰ میلیمتر و ضخامت کل ۱۳۰ میلیمتر- مش با فاصله ۸۰×۸۰ به قطر ۴ میلیمتر و تنش تسلیم ۲۸۰ مگاپاسکال و بتن C25

۴) پانل دیواری به ضخامت هسته عایق ۴۰ میلیمتر و ضخامت کل ۱۲۰ میلیمتر- مش با فاصله ۸۰×۸۰ به قطر ۴ میلیمتر و تنش تسلیم ۲۵۰ مگاپاسکال و بتن C20

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

بتن پاششی(سیستم ۳D):م۱۱ ص۷۶،۷۷،۸۵

فولاد(سیستم ۳D):م۱۱ ص۷۷

هسته عایق (لایه پلی استایرن):م۱۱ ص۷۸

ضخامت هسته عایق (لایه پلی استایرن):م۱۱ ص۷۸

شبکه مش (سیستم ۳D):م۱۱ ص۷۸

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه به بندهای ۱۱-۵-۲-۱-۲ صفحه ۷۷، بند ۱۱-۵-۲-۲-۱ صفحه ۷۸، بند ۱۱-۵-۲-۳-۳ صفحه ۷۸ مبحث یازدهم

بند ۱۱-۵-۲-۱-۲ بتن پاششی باید حداقل از رده C20 مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

بند ۱۱-۵-۲-۲-۱ حداقل تنش تسلیم فولاد شبکه مش ۲۴۰ مگاپاسکال بوده و حداقل قطر آن ۳ میلیمتر است.

بند ۱۱-۵-۲-۳-۳ ضخامت هسته عایق در پانل های دیواری نباید از ۴۰ میلیمتر کمتر باشد. بر این مبنا فاصله شبکه های جوش شده از یکدیگر حداقل ۸۰ میلیمتر است.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی می توانند برای موفقیت در آزمون از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات (تست تالیفی) مبحث یازدهم (طرح و اجرای ساختمان صنعتی) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۱ و ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا معماری مهر۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث یازدهم مقررات ملی در آزمون عمران اجرا مهر ۹۹

دانلود فایل مبحث ۱۱ ویرایش ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید