پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر۹۸

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان آسانسورها و پلکان برقی یکی از منابع آزمون صلاحیت های (طراحی، نظارت و اجرا) رشته های معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد.

در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸ از مبحث پانزدهم، ۴ سوال مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۳۶-حداکثر ارتفاع یا مسیر اصلی حرکت در ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی که نیاز به آسانسور ندارند، به چه میزان تعیین شده است؟

۱) در ساختمان های مسکونی از کف طبقه همکف و در ساختمان های غیرمسکونی از کف زیرزمین تا بالاترین مسیر اصلی حرکت در ساختمان ۷ متر تعیین شده است.

۲) در ساختمان های مسکونی حداکثر ۸/۵ متر و در ساختمان های غیرمسکونی و عمومی ۷ متر تعیین شده است.

۳) در ساختمان های مسکونی از کف طبقه همکف و در ساختمان های غیرمسکونی از کف زیرزمین تا بالاترین مسیر اصلی حرکت در ساختمان ۹ متر تعیین شده است.

۴) در ساختمان های مسکونی حداکثر ۴ طبقه از تراز کف معبر و در ساختمان های غیرمسکونی و عمومی ۳ طبقه از زیرزمین تعیین شده است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

طول مسیر قائم حرکت:م۱۵ ص۹

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۱۵-۲-۱-۲ صفحه ۹ مبحث پانزدهم

بند ۱۵-۲-۱-۲ در ساختمان های با طول مسیر قائم حرکت بیش از ۷ متر از کف ورودی اصلی (معمولا بیش از سه طبقه) تعبیه آسانسور الزامی می باشد.

تبصره: در ساختمان های غیرمسکونی طول مسیر قائم حرکت از کف پایین ترین طبقه تا کف بالاترین طبقه محاسبه می شود.

۳۸-در یک ساختمان مسکونی، همزمان با اجرای چاه آسانسور مربوط به یک کابین دارای در به علت برخی مسایل اجرایی، یک برجستگی مطابق شکل در سطح داخلی دیواره چاه ایجاد شده است. چه تمهیداتی باید برای آن در نظر گرفت؟

۱) این برجستگی باید در سردر خروج از آسانسور و طبقات دیگر نیز تکرار شود.

۲) این برجستگی حتما باید تخریب و برداشته شود.

۳) این برجستگی باید با مصالح نرم و قابل انعطاف پوشانده شود.

۴) این برجستگی باید با زاویه ۶۰ درجه نسبت به سطح افق پوشانده شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

دیواره های آسانسور:م۱۵ ص۱۸

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۱۵-۲-۲-۳-۳ صفحه ۱۸ مبحث پانزدهم

بند ۱۵-۲-۲-۳-۳ در کابین های دارای در، سطح داخلی دیواره های چاه آسانسور در سمت ورودی های کابین باید صاف و بدون برجستگی و یا فرورفتگی باشد. در صورت این برجستگی مطابق شکل ۱۵-۲-۲-۳-۳ باید با زاویه ۶۰ درجه نسبت به سطح افق پوشانده شود.

۴۰-در صورتی که ارتفاع پلکان برقی ۶/۵ متر باشد؟

۱) تعبیه ۲ پله تخت در ورودی و خروجی پلکان الزامی است.

۲) تعبیه ۳ پله تخت در ورودی و خروجی پلکان الزامی است.

۳) تعبیه ۳ پله تخت در ورودی و ۲ پله تخت در خروجی الزامی است.

۴) تعبیه ۴ پله تخت در خروجی و ۲ پله تخت در ورودی الزامی است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پله تخت:م۱۵ ص۴۵

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با بند ۱۵-۳-۴-۲ صفحه ۴۵ مبحث پانزدهم

بند ۱۵-۳-۴-۲ در پلکان برقی باید حداقل ۲ و حداکثر ۴ پله تخت در ورودی و خروجی جهت تسهیل پیاده شدن افراد پیش بینی گردد. در صورتی که ارتفاع برقی بیش از ۶ متر باشد تعبیه ۳ پله تخت در ورودی و خروجی پلکان برقی الزامی است.

۴۳-در یک پلکان برقی با ارتفاع ۵/۸ متر اگر سرعت اسمی پلکان برقی ۰/۵ متر بر ثانیه باشد، حداکثر زاویه شیب آن چند درجه می تواند باشد؟

۱) ۴۰ درجه

۲) ۲۵ درجه

۳) ۳۵ درجه

۴) ۲۰ درجه

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

زاویه شیب پله برقی:م۱۵ ص۴۱

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۱۵-۳-۱-۱۱ صفحه ۴۱ مبحث پانزدهم

بند ۱۵-۳-۱-۱۱ زاویه شیب پلکان برقی نباید از ۳۰ درجه بیشتر شود. در صورتی که حداکثر ارتفاع پله ۶ متر و حداکثر سرعت آن ۰/۵ متر بر ثانیه باشد، این زاویه تا ۳۵ درجه قابل افزایش است.

دوستان و مهندسین گرامی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۵

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۵ (آسانسور و پلکان برقی) ویژه آزمون نظام مهندسی

آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۵ ویرایش ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید