پاسخ تشریحی تست های مبحث نهم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶ (بخش دوم)

سوالات مبحث ۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث نهم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶ (بخش دوم)

در آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ از کتاب مبحث ۹ (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) برای رشته عمران – نظارت مجموعا ۱۳ سوال آورده شده که در زیر به حل تست های مبحث نهم می پردازیم و ۷ سوال رو قرار خواهیم داد (۶ سوال هم قبلا بر روی سایت قرار گرفته بود)

۹ – یک ساختمان چند مرتبه با سازه بتن مسلح دارای دو طبقه زیر زمین است. رقوم کف طبقه همکف، زیرزمین، اول و دوم به ترتیب برابر ۰٫۰۰ + , ۲٫۹- , ۵٫۸ – است. دیوارهای پیرامون زیرزمین ها بتن مسلح با ضخامت ۳۵۰mm رویه رقوم رویه سفره آب های زیر زمینی ۳٫۶- مقدار SO2 آبهای زیرزمینی ppm ۱۵۰۰ و نوع سیمان در دسترس برای اجرای این سازه عبارتند از: سیمان نوع ۱، نوع ۵، پوزولانی با درصد پوزولان ۲۰ درصد، پوزولانی با درصد پوزولان ۲۷ درصد، کدامیک از گزینه ها در رابطه با نوع سیمان قابل قبول در اجرای دیوارهای حائل و سایر اعضای مرتبط به آنها،

صحیح است؟

۱- سیمان نوع ۵ و یا سیمان پوزولانی با درصد پوزولان ۲۷ درصد

۲- تنها سیمان نوع ۵

۳- تنها سیمان پوزولانی با درصد پوزولان ۲۷ درصد

۴- سیمان پوزولانی با درصد پوزولان ۲۰ درصد و یا سیمان نوع ۵

کلید واژه مورد استفاده:

 

پاسخ سئوال ۹) گزینه ۱ یا ؟ صحیح است.

مبحث ۹ – صفحه ۵۳ و ۵۴- در کتاب SO3 گفته شده است. با در نظر گرفتن اشتباه تایپی و مقدار ppm ۱۵۰۰ و نکته *** صفحه ۵۴ گزینه ۱ صحیح است.

در صورت اعتراضی، این سئوال می تواند حذف شود.

پاسخ تشریحی تست های مبحث نهم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۱۰- کدامیک از شرایط زیر جزء شرایط قلاب ویژه می باشد؟

۱- قلابی است با خم حداقل ۹۰ درجه و با انتهای مستقیم حداقل ۱۲ برابر قطر میلگرد

۲- قلابی است با خم حداقل ۱۳۵ درجه که باید انتهای آن حداقل سه برابر قطر میلگرد باشد.

۳- قلابی است با خم حداقل ۹۰ درجه و با انتهای مستقیم حداقل ۷۵ میلی متر

۴- قلابی است با خم حداقل ۱۳۵ درجه که باید انتهای آن به سمت داخل خاموت متمایل باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

قلاب ویژه:م۹ ص۳۲۰

پاسخ سئوال ۱۰) گزینه ۴ صحیح است.

مبحث ۹ – صفحه ۳۲۰- بند ۹-۲۳-۲-۱ -۱۹

۱۱- برای تعیین مقاومت فشاری متوسط بتن در یک کارگاه ساختمانی، مهندس ناظر می خواهد نتایج آزمایشهای بتن پروژه مشابه استفاده کند. بتن سازه طرح از رده C30، میانگین مقادیر فشاری آزمونه های پروژه مشابه MIP a 35 تعداد آزمونه ها ۱۵ عدد و انحراف استاندارد از نمونه آزمونه برابر MPa 2.5 به دست آمده است. مقاومت فشاری متوسط لازم به کدامیک گزینه های ذیل نزدیک تر

است؟

۱: ۳۸

۲: ۳۲

۳: ۳۶

۴: ۳۶

کلید واژه مورد استفاده:

مقاومت فشاری متوسط لازم:م۹ ص۳۶

پاسخ سئوال ۱۱) گزینه ۳ یا ۴ صحیح است. مبحث ۹- صفحه ۳۶ و ۳۷- بندهای ۹-۵-۳-۳-۱ و ۹-۵-۳-۴-۱

سئوال دو پهلو است و ایهام دارد و معلوم نیست انحراف معیار در ضریب اصلاحی ضرب شده است یا

ضرب نشده است. ( بنظر می آید منظور طراح این بوده است که ضریب اصلاحی ضرب نشده است) در صورت اعتراضی، این سئوال می تواند حذف شود.

پاسخ تشریحی تست های مبحث نهم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶ (بخش دوم)

 

پاسخ تشریحی تست های مبحث نهم در آزمون نظام مهندسی نظارت عمران مهر ۹۶

 

۳۵- در هر حال تعداد پایه های اطمینان پیش بینی شده برای تیرهای بتن آرمه به طول هشت متر بین دو ستون باید حداقل چند عدد باشد؟

۱: ۴

۲: ۱

۳: ۲

۴: ۳

پاسخ سئوال ۳۵) گزینه ۳ صحیح است.

کلید واژه مورد استفاده:

پایه های اطمینان:م۹ ص۱۶۱،۱۶۳

مبحث ۹ – صفحه ۱۶۱ – بند ۹- ۱۲ – ۱ – ۷ قسمت ۲

پاسخ تشریحی تست های مبحث نهم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۳۶- زمان برداشتن قالب زیرین و پایه های اطمینان برای تیرهایی که دمای مجاور سطج بتن بیشتر از ۲۵ درجه سلسیوس باشد به ترتیب حداقل چند شبانه روز باید باشد؟ ( سیمان مصرفی از نوع ۲ می باشد و بررسی و آزمایش های ویژه ای برای تعیین این زمان ها صورت نگرفته است؟

۱: ۳و۶

۲: ۷و۱۰

۳: ۷و۹

۴: ۱۰و۷

کلید واژه مورد استفاده:

برداشتن پایه های اطمینان:م۹ ص۱۶۳،۱۶۴

زمان برداشتن پایه های اطمینان:م۹ ص۱۶۴

پایه های اطمینان:م۹ ص۱۶۱،۱۶۳

پاسخ سئوال ۳۶) گزینه ۲ صحیح است.

مبحث ۹- صفحه ۱۶۴- جدول ۹-۱۲- ۲

حل تشریحی تست های مبحث نهم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۳۷-حداقل بار جانبی ناشی از فشاررانش بتن تازه، با دمایی حدود ۳۶ درجه سلسیوس، بر روی قالب دیوار برای حالتی که سرعت بتن ریزی در حدود h/”1.25 باشد، حدودا چند KN/m باید در نظر گرفته شود؟

۱: ۲۶

۲: ۴۸

۳: ۳۳

۴: ۳۰

کلید واژه مورد استفاده:

بارهای جانبی ناشی از فشار رانشی بتن تازه:م۹ ص۱۷۰

فشار رانشی بتن تازه:م۹ ص۱۷۰

محاسبه بارهای جانبی ناشی از فشار رانشی بتن تازه:م۹ ص۱۷۱

پاسخ سئوال ۳۷) گزینه ۴ صحیح است.

مباحت ۹ صفحه ۷۱ ( بند ۹- ۱۲-۱- ۸ – ۳ قسمت الف

اعداد رو داخل فرمول قرار میدیم جواب میشه ۲۵٫۷

اما از طرفی  Pm باید بین ۳۰ تا ۱۰۰ باشد در نتیجه ۳۰ = Pm می شود

۴۵ – کدام عبارت در مورد نگهداری مصالح سنگی در کارگاه که برای ساخت بتن به کار خواهند رفت صحیح است ؟

۱- برداشتن سنگ دانه هایی که در لایه های افقی ریخته و انبار شده اند، باید ابتدا لایه های افقی رویی به ترتیب برداشته شوند تا از اختلاط لایه ها با همدیگر جلوگیری شود

۲- شن های با حداکثر اندازه بیش از ۳۸ میلی متر باید در دو گروه اندازه کمتر و بیشتر از ۲۵ میلی متر نگه داری شوند.

۳- مصالح سنگی باید در ممحل های جدا از هم با حداکثر اندازه های ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و بیشتر با اختلاف اندازه ۵ میلی متر نگهداری شوند.

۴- مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه نباید جدا از همدیگر نگه داری شوند.

کلید واژه مورد استفاده:

نگهداری سنگدانه:م۹ ص۱۷

مصالح سنگی:م۹ ص۱۶،۱۷(نگهداری)

پاسخ سئوال ۴۵) گزینه ۲ صحیح است.

مبحث ۹ – صفحه ۱۷ – بند ۹- ۳-۳-۳

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت عمران مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت تست های تالیفی مبحث نهم اینجا کلیک کنید

منبع: گروه آموزشی جهش (مهندس ضیغمی- دکتر حقگو – مهندس میرزایی )آدرس: رشت فلکه گاز؛ پشت اداره برق، کوچه برانداز تلفن: ۰۱۳۳۳۴۷۲۷۹۴

دیدگاهتان را بنویسید