اساتید دارای مجوز تدریس ارتقاء پایه تاسیسات برقی استان تهران

ارتقاء پایه رشته عمران

اساتید دارای مجوز تدریس ارتقاء پایه تاسیسات برقی در استان تهران

به گزارش کلید واژه به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اسامی اساتید دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد رشته تاسیات برقی و دوره های مورد تاییدی که این اساتید میتوانند آن را برگزار کنند به شرح جدول زیر می باشد

اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺪرﺳﯿﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺪرﯾﺲ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ارﺗﻘﺎءﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر ﻣﻬﻨﺪسی

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاترشته تحصیلیدوره های مورد تایید
ارشددکتری
۱ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺪی*برقﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ(۵۱۷)- ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ (۵۱۳)(۱) ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ (۵۱۶)(۱) – ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (۸۱۱-۵)
۲ﻣﻬﺪی رﻣﻀﺎﻧﯽ ﮔﻞ اﻓﺰاﯾﯽ*برقﺑﺮق آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ(۵۱۱)ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ (۵۱۲)– ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ(۲) (۵۱۶)–ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ۸۲۱(۲)
۳ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺷﻬﺮوی*برقﺑﺮق آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ(۵۱۱)ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ (۵۱۲)– ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ(۲) (۵۱۶)–ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ۸۲۱(۲)
۴ﻣﻨﺼﻮر ﺻﺪری*برقﺑﺮق ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ(۵۱۷)-ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ (۵۱۲)– ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ(۲) (۵۱۶)–ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ۸۲۱(۲)
۵ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ شفیع زاده*برقﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ۵۱۳)۱( – ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ۵۱۶(۲) – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ۵۱۵(۲)- ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن۱(۸۱۱-۵)
۶ﺣﻤﯿﺪ اﯾﺮاﻧﻤﻨﺶ*برقﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ۱- (۵۱۳)  ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ
۷ﺟﻮاد ﻋﻠﻤﺎﺋﯽ*تاسیسات برقیﺑﺮق ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ(۵۱۲)-آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ(۵۱۱) – ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ۱ (۵۱۳) – ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ(۸۱۱-۵)
۸شهرام جوادی*تاسیسات برقیﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ۱(۵۱۳)، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ۱ (۵۱۴)
۹ﻣﻬﺪی ﺟﻮاﻧﻤﺮد*تاسیسات برقیﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ۱ (۵۱۴) – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ(۵۱۲)-ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۱ (۸۱۱-۵)
۱۰رﺿﺎ ﻋﻔﺖ ﻧﮋاد*تاسیسات برقیﺑﺮق ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ۱ (۵۱۳) ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺻرفه ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽساختمان ها- ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۱ (۸۱۱-۵)

 

کانال آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات (تست) آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید