اساتید دارای مجوز تدریس ارتقاء پایه رشته عمران در تهران (بخش۲)

اساتید دارای مجوز تدریس ارتقاء پایه رشته عمران در تهران (بخش۲)

اساتید ارتقاع پایه عمران

اساتید دارای مجوز تدریس ارتقاء پایه رشته عمران در تهران (قسمت دوم)

 

به گزارش سایت کلید واژه دات آی آر به نقل از سایت سازمان نظام مهندسی استان تهران اسامی اساتید و مدرسینی که امکان برگزاری کلاس ارتقاء پایه نظام مهندسی رشته عمران رو دارن بر روی سایت قرار گرفت و ما قسمت اول اسم این استادان راکه شامل ۱۰ نفر می باشد در جدول زیر آورده ایم

اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺪرﺳﯿﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺪرﯾﺲ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ارﺗﻘﺎءﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر ﻣﻬﻨﺪسی عمران

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاترشتهدوره های مورد تایید
ارشددکتری
۲۶سیامک هوشیار خوشدل*مهندسی عمرانﻋﻤﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ –  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻦ آرﻣﻪ –  ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در اﺛﺮ ﺑﺎد و زﻟﺰﻟﻪ)۳۲۶
۲۷ﺑﻬﺮوز ﻣﻠﮏ*عمرانﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی و ﺑتنی –  ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪل ﺳﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای – ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۱ و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ۱
۲۸آﯾﺖ اﻟﻪ ﻣﻤﯿﺰ*عمرانروش ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ – ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ –  ﺑﺘﻦ ﻫﺎی وﯾﮋه و روش ﻫﺎیﺧﺎص ﺑﺘﻦ رﯾﺰی –  ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی و روش ﻫﺎی ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺘﻨﯽ
۲۹ﻗﺎﺳﻢ دﻫﻘﺎﻧﯽ اﺷﮑﺬری*آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ(۳۱۵) ، ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ (۳۲۵) ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ –  ، ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ۲ و روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی
۳۰ﻋﻠﯽ ﮔﻠﺼﻮرت ﭘﻬﻠﻮﯾﺎﻧﯽ*ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎزه ای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ  – روش ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ –  ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه ای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﻪ روش LRFD  –  ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۲ و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۳۱ﭘﯿﻤﺎن ﺷﺎدﻣﺎن ﺣﯿﺪری*ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ –  ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی و روش ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺘﻨﯽ
۳۲اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻠﻮﺗﯽ*ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ – ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ۲-

وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺎرم آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ- اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۲۸۰۰ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﺪاول – روش ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ

۳۳اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺳﻼﻣﯽ*ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮدﺑﺮداری ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن – ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک –  ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﮔﻮدﺑﺮداری
۳۴ﻋﻠﯽ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﻮاریروش ﻫﺎی اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﺎزه– ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی –  ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮداری– ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ درﻧﻤﺎﺳﺎزی و ﻧﺎزک ﮐﺎری –  آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

دوستان برای دیدن لینک کامل اساتید فایل آنرا از پایین دانلود کنند

کانال آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات (تست) آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید