اساتید دارای مجوز تدریس ارتقاء پایه رشته عمران در تهران (بخش۱)

ارتقاء پایه رشته عمران

اساتید دارای مجوز تدریس ارتقاء پایه رشته عمران در استان تهران (قسمت اول)

به گزارش کلید واژه به نقل از سایت سازمان نظام مهندسی استان تهران اسامی اساتید و مدرسینی که امکان برگزاری کلاس ارتقاء پایه نظام مهندسی رشته عمران رو دارن بر روی سایت قرار گرفت و ما قسمت اول اسم این استادان راکه شامل ۲۵ نفر می باشد در جدول زیر آورده ایم

اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺪرﺳﯿﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺪرﯾﺲ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ارﺗﻘﺎءﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر ﻣﻬﻨﺪسی عمران

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاترشتهدوره های مورد تایید
ارشددکتری
۱حمید رضا اشرفیمهندسی عمرانﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮداری- ، ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ۲ و روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی- ، روش ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداری و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن  –  ،ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ –
۲ﺳﻌﯿﺪ ﻏﻔﺎرﭘﻮر ﺟﻬﺮﻣﯽمهندسی عمرانﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ۲ و روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی – ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮداری – روش ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداری و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن –  ، ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ  –
۳ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻈﻠﻮممهندسی عمرانﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۲ و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ  –  ، ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ۲ و روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی- ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ –  ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ –

۴ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺤﻤﻮدی صاحبیمهندسی عمراننکات اجرایی سازه های فولادی۱-نکات اجرایی سازه های بتن مسلح،روش های تولید صنعتی ساختمان-طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD – نکات اجرایی سازه های فولادی ۲ و رئش های تولید صنعتی
۵ﺳﯿﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽمهندسی عمرانﺑﺘﻦ ﻫﺎی وﯾﮋه و روش ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺘﻦ رﯾﺰی –  آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ  – –ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۱ و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ  –
۶ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽمهندسی عمران اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ)۳۱۲ اﻟﺰاﻣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری- روش ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ ،ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ –
۷ﻓﺮزاد ﺣﺎﺗﻤﯽ ﺑﺮقمهندسی عمرانسیستم های سازه ای ساختمان های بلند- روش های ترمیم و تعمیر ساختمان های بتنی پیشرفته – اجرای ساختمان های بتنی – نکات اجرایی سازه های فولادی و بتنی
۸ﻣﻬﯿﺎر ﺟﺎوﯾﺪروزیمهندسی عمرانﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ – روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ در اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ
۹ﺷﻬﺮام وﺛﻮقمهندسی عمرانﺑﺘﻦ ﻫﺎی وﯾﮋه و روش ﻫﺎی ﺧﺎص– ﺑﺘﻦ رﯾﺰی – -ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ۲ و روش ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی-  ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۱ و ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ  ۱
۱۰ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺒﺎﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ  – ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮدﺑﺮداری ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن –
۱۱ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺑﺮﮔﯽﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮدﺑﺮداری، ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن  – ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی و ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮداری
۱۲۱۲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻄﺮﭼﯿﺎناﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ –  – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﺮی، ﺿﻮاﺑﻂ حقوقی

ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ –  – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﮔﻮدﺑﺮداری و اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن –  – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ –

۱۳ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽﺑﺘﻦ ﻫﺎی وﯾﮋه و رﺷﻬﺎی ﺧﺎص ﺑﺘﻦ رﯾﺰی  – ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ –  – روش ﻫﺎی اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی –  – ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۱ و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ۱   –
۱۴ﻋﻠﯽ ﻣﺰروﻋﯽروﺷﻬﺎی اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی – روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن –  – ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ – ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی –
۱۵ﭘﮋﻣﺎن وﻫﺎب ﮐﺎﺷﯽﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ، ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ۲ و روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی- ، روش ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداری و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن –  ، ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ –
۱۶ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺿﺎﺋﯿﺎنﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۲ – ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در اﺛﺮ ﺑﺎد و زﻟﺰﻟﻪ
۱۷ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺨﯽﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮدﺑﺮداری ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ.سازه های نگهبان- بهسازی خاک-شالوده های عمیق – نکات اجرای در تخریب بناهای فرسوده و نکات اجرایی درپی های سطحی
۱۸ﺑﺎﺑﮏ ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺑﯿﮕﯽروش ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ –  ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در اﺛﺮ ﺑﺎد وزﻟﺰﻟﻪ  – ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﺋﯽ و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی آن- ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮ ﺳﻮده و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ

ﺳﻄﺤﯽ  –

۱۹ﺳﯿﺪﻣﺠﯿﺪرﺿﺎ ﺻﻬﺮیﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی-(  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ  – روش ﻫﺎی اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی –   ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ۲ و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ  –
۲۰ﻣﻬﺪی ﻋﺸﻘﯽ ﻣﻨﻔﺮدآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﺮی و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ –
۲۱ﻣﻬﺪی اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک –  ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮدﺑﺮداری ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن –  – روش ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداری ﻧﺤﻮه اجرای سازه نگهبان
۲۲ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﺋﻤﯿﺎنﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮدﺑﺮداری ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن –  – ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک  –  – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ

۲۳ﻣﻬﺪی درﺧﺸﻨﺪیﻣﺒﺎﻧﯽ ﮔﻮدﺑﺮداری ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن  – ﺑﻬﺴﺎزی ﺧﺎک  – ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ
۲۴ﻓﺮﻧﻮش ﺑﺎﺳﻠﯿﻘﻪﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﺋﯽ و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی آن ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ و دﯾﻮارﭼﯿﻨﯽ ، ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در اﺛﺮ ﺑﺎد و زﻟﺰﻟﻪ
۲۵ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺧﻮﺷﺪلﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻨﯽ –  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻦ آرﻣﻪ  – ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در اﺛﺮ ﺑﺎد و زﻟﺰﻟﻪ

 

 

کانال آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات (تست) آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید