دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارتقاء پایه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر عمران

دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارتقاء پایه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر عمران

عناوین دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ارتقاء پایه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر رشته عمران عمران مهندسین دارای پروانه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر پایه ۳ در رشته عمران (نظارت،  اجرا، محاسبات) که قصد ارتقاء پایه از ۳ به ۲ را دارند باید چندین شرایط داشته باشند که یکی [...]
نحوه و شرایط ارتقاء پایه پروانه نظام مهندسی

نحوه و شرایط ارتقاء پایه پروانه نظام مهندسی

نحوه و شرایط ارتقاء پایه پروانه نظام مهندسی مهندسین بعد از قبولی در آزمون نظام مهندسی و گذشت یکی ۲ سال از گرفتن پروانه باید به فکر ارتقاء پایه باشند، که این ارتقاء پایده دو شرط داره یکی شرط زمانی (سنوات) ۲ شرط نمره و امتیاز و گذراندن [...]