آزمون آزمایشی طراحی معماری نظام مهندسی شهریور 95

1

5 نمونه سوال آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مطابق با مقررات ملی ساختمان(بویژه مباحث4و3) که شامل سوال و حل ترسیمی پلان های پارکینگ و طبقات فوق (بدون نما و مقطع) می باشد. چهار سوال در زمین شیبدار طراحی شده است که همه دارای پارکینگ زیرزمین می باشند و یک سوال در زمین تخت بدون زیرزمین می باشد. در این مجموعه سعی بر آن بوده است که ضوابط مبحث سوم و مقررات ملی در حل پارکینگ و پلان مسکونی رعایت گردد. هرچند یافتن ایرادات جزئی در هیچ کاری دور از انتظار نیست. همچنین رعایت حداقل ابعاد فضاها و استاندارد روابط در پلان مسکونی بسیار مهم بوده که رعایت حد اکثری آن مد نظر بوده است.
دانلود نمونه

پاسخ دهید