دفترچه سوالات و پاسخ نامه تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی مرداد 94

aaa140285283411 (1)

دوستان عزیز رشته تاسیسات الکتریکی میتوانند دفترچه سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی مرداد 94 رو از لینک زیر دریافت و پاسخنامه تشریحی رو هم در زیر ببینند

دانلود دفترچه 302b 

پاسخ نامه تشریحی رشته برق مرداد 94

سوال1) گزینه 4

ZT1 =ZT2=6*4002 100*1600000=0.006Ω

Zsc network=V2 /S=4002500000000=0.00032Ω

CB1:Icu=IscTr2+ Isc load3=400 (√3 (0.00032+0.0060))+6*500000/0.9/(√3*400*0.9)=41.88KA


سوال 2) گزینه 3

Zsc=Zsc network+(ZT1||ZT2) =0.00032+0.003=0.00332Ω

  ترانس ها  Isc  =400 / (√3 *0.00332) = 69.57 KA

 موتور Isc=5.34ka ⇒ ISC CB3 =74.91 KA


سوال 3) گزینه 2

Isc CB5 = ترانسها Isc = 69.57 KA


سوال 4) گزینه3


سوال 5) گزینه 4


سوال 6) گزینه 2

C=(V*3600 * K) /T ⇒9137 = (0.5*3600*2) / T

T = 0.394 m ⇒ X =10m / tg300 =17.32

44 پله = 17.32/0.394 = تعداد پله ها


سوال 7) گزینه 2

h =10/44 = 0.23cm


سوال 8) گزینه 3

P = ( 75 * 9.81 * 2 * sin30 * ( 10 / (0.23)) * 0.5 + 3000) / (0.9 * 0.95 * 1000 ) =22.22 kw


سوال 9 ) گزینه 2


سوال 10 ) گزینه 3


سوال 11 ) گزینه 3


سوال 12 ) گزینه 3


سوال 13 ) گزینه 4

cosphi1 = P / (√3 VI ) = 60000 / (√3 * 380 * 130) = 0.7

cosphi2 = 60000 / (√3 *380*10) = 0.91

Qc = 60 ( tgcos-1 0.7 – tgcos-1 0.91) ⇒ Qc = 33.9 KVAR


سوال 14 ) گزینه 4


سوال 15 ) گزینه 4

RA * K *رلهI ≤ 50 ⇒RA * 1.25 * 2 * 50 ≤ 50 ⇒RA ≤ 0.4 Ω


سوال 16 ) گزینه 3

RA IΔ ≤ 50 ⇒ RA * 0.1 ≤ 50 ⇒ RA ≤ 500 Ω


سوال17) گزینه 1


سوال 18 ) گزینه 1


سوال 19) گزینه 2


سوال 20 ) گزینه 3

RAKIn ≤ 50 ⇒RA*3.5*6 ≤ 50 ⇒RA ≤ 2.38 Ω


سوال 21) گزینه 1


سوال  22) گزینه 3

S Isc  *√t/K ⇒120 ≥ (9200 * √t ) / 115

t  ≤ 2.25s


سوال 23) گزینه 2


سوال 24 ) گزینه 3


سوال 25 ) گزینه 4


سوال 26 ) گزینه 2

IA= S / (√3  *v) => 13200 / (√3  * 380) => 20A  < cos-1 0.5

IB = P / V*cos(p) => 4400 / (220*1) = 20A < cos-1 1


سوال 27 ) گزینه 1

L1 و L2  فاز های I = 20A

L3 فاز I = √[(20*0.5 + 20*1)2 + (20 * sincos-1 (0.5) + 20 * sincos-1 (1))2 ] = 34.6A


سوال 28 ) گزینه 3


سوال 29 ) گزینه 4


سوال 30 ) گزینه 1


سوال 31 ) گزینه 2

R = 44.3 Ω


سوال 32 ) گزینه 4

R= P/(2πL) [Ln(8L / d) -1] = (100 / (2π*4)) [ Ln((8*4) / √((50 * 4) / 3.14) / 1000)-1] = 29.03 Ω


سوال 33 ) گزینه 3

44.3 || 29.03 = 17.54 Ω


سوال 34 ) گزینه 3

%Δu=(L I 200R)/U

R = P (L / R) و L= 1 km   ==>  R1 =P/A = P/10 , R2 =P/10 || P/10 = P/5 => %Δu2= (%Δu1 / 2) = 10.5%

Ploss = RI2 و   R2 = R½ => Ploss 2 = (P loss 1 / 2) = (1.5 / 2) = 0.75 kw


سوال 35 ) گزینه 1

جریانسه فاز= 1/3 جریان  تک فاز => %Δu =1/6 Δu تک فاز   => %Δu = 3.5%


سوال 36 ) گزینه 4


سوال 37 ) گزینه 2


سوال 38) گزینه 3

n =[(400*10*10) / (0.5*0.8)] / (3*(36*80) = 11.57 => n =12


سوال 39 ) گزینه 4

n = [(400*10*10) / (0.5*0.8)] / (36 * ( 1*100)) = 27.8 => n = 28


سوال 40 ) گزینه 2


سوال 41 ) گزینه 1


سوال 43 ) گزینه 2

η = 100-(2500+ 23100) / (1600000*0.8)*100=%98


سوال 44 ) گزینه 1

η = 100-(2500+0.5* 23100) / (0.5*1600000*0.8)*100=%98.7


سوال 45 ) گزینه 1

Wfe =Wcu => 2500 = a2 *23100 => a = 0.33 =1/3


سوال 47 )گزینه 4

9.7 * 0.7 = 6.79 => n = 6.79 / (2*0.45) = 7.5


سوال 48 ) گزینه 2

15.4 *0.7 = 10.78 => n = 10.78 / 0.85 =12.7


سوال 49 ) گزینه 1

9.7 * x ≥ 10 * 2 *0.45 => x ≥ 0.93


سوال 51 ) گزینه 1

costg-1 (35000/50000) = 0.819 =>

 0.1 = (0.9 / 0.819)-1  = ضریب زیان


سوال 52 ) گزینه 1

Stotal= 400+200+200=800KVA

800 / uk total = 200/4 + 200/4 +400/4 => uk total = %4

  200 =200*(4/4) * (800/800) =  سهم ترانس 1 و 2

  400 =400*(4/4) * (800/800) =  سهم ترانس 3


سوال 53 )گزینه 2


سوال 54 ) گزینه 3


سوال 55 ) گزینه 4


سوال 58 ) گزینه 4


سوال 59 ) گزینه 1


سوال 60 )گزینه 1

کانال آزمون نظام مهندسی

پاسخ دهید