پنج آزمون آزمایشی برای زمین های شیبدار ویژه آزمون طراحی شهریور ۹۵

images

پس از نحوه طراحی سوالات دوره های اخیر که زمین های شیبدار مورد سوال قرار گرفته است. نیاز به نمونه سوال و آزمون آزمایشی زمین های شبدار در بین داوطلبین احساس شده است. به همین دلیل در این جزوه سعی گردیده است تا انواع حالت زمین شیبدار با شرایط خاص مورد سوال قرار گیرد و پاسخنامه تشریحی آن طبق ضوابط تهیه گردد.

این جزوات توسط  مهندس جواد رحمانی و خانم مهندس انسیه قربان نژاد (خانه عمران اشراق) تهیه شده

دانلود رایگان نمونه جزوه پنجم طراحی معماری

پاسخ دهید