فیلم آموزشی مبحث ۹ (طرح و اجرای ساختمان های بتنی ویژه آزمون نظام مهندسی)

فیلم آموزشی مبحث ۹

فیلم آموزشی مبحث ۹ (طرح و اجرای ساختمان های بتنی)

فیلم آموزشی مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) که توسط موسسه civil808 تهیه شده و برای داوطلبانی که دسترسی به اساتید ندارند برو روی سایت کلید واژه قرار داده شده

مدرس این فیلم جناب مهندس مهدی بیات میباشد و  این فیلم آموزشی درتابستان سال ۹۶ تهیه شده

مطالبی که در این فیلم ارائه میشود شامل: تحلیل و ارایه روش مطالعه مبحث ، تعیین صفحات مهم برای دانشجویان آزمونهای معماری ، دسته بندی مطالب و تعیین لجنتهای مورد نیاز ،  علامت گذاری کلمات کلیدی و بخشهای مهم در هر صفحه ، حل سوالات نمونه در هر بخش

این فیلم برای داوطلبان رشته معماری (اجرا و نظارت) مفید میباشد و مدت زمان فیلم: ۱۰۰ دقیقه

نمونه چند دقیقه ای از فیلم آموزشی مبحث ۹

دوستانی که تمایل به ارسال فیلم بصورت DVD دارند باید مبلغ ۸۰۰۰ تومن جهت هزینه ارسال واریز کنند

پیشنهاد های ویژه برای داوطلبان عمران و معماری

نمونه سوالات مبحث نهم

نمونه سوالات مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی

فیلم های آموزشی مباحث ۲۲ گانه

کلید واژه آزمون نظام مهندسی عمران و معماری

مبحث ۹ شامل سر فصل های زیر میباشد:

ﻓﺼﻞ ۱-۹ : ﮐﻠﯿﺎت، ﻓﺼﻞ ۲-۹ : ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ اراﺋﻪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻓﻨﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی، ﻓﺼﻞ ۳-۹ : ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺰای ﺑﺘﻦ، ﻓﺼﻞ ۴-۹ : ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻓﺼﻞ ۵-۹ : ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ، ﻓﺼﻞ ۶-۹ : ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ )دوام( ﺑﺘﻦ و ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎی ﻓﻮﻻدی، ﻓﺼﻞ ۷-۹ : اﺟﺮای ﺑﺘﻦ، ﻓﺼﻞ ۸-۹ : اﺟﺮای ﺑﺘﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف، ﻓﺼﻞ ۹-۹ : ﺑﺘﻦ ﻫﺎی وﯾﮋه، ﻓﺼﻞ ۱۰-۹ : ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺘﻦ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻓﺼﻞ ۱۱-۹ : ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻮﻻد ﮔﺬاری، ﻓﺼﻞ ۱۲-۹ : ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی در ﺑﺘﻦ ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﺮاﻫﺎی ﻣﺪﻓﻮن و درزﻫﺎی ﺑﺘﻦ، ﻓﺼﻞ ۱۳-۹ : اﺻﻮل ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ، ﻓﺼﻞ ۱۴-۹ : ﺧﻤﺶ و ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻮری، ، ﻓﺼﻞ ۱۵-۹ : ﺑﺮش و ﭘﯿﭽﺶﻓﺼﻞ ۱۶-۹ : اﺛﺮ ﻻﻏﺮی و ﮐﻤﺎﻧﺶ، ﻓﺼﻞ ۱۷-۹ : ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ، ﻓﺼﻞ ۱۸-۹ : ﻃﺮاﺣﯽ دال، ﻓﺼﻞ ۱۹-۹ : ﻃﺮاﺣﯽ دﯾﻮار، ﻓﺼﻞ ۲۰-۹ : ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺎﻟﻮده، ﻓﺼﻞ ۲۱-۹ : ﻣﻬﺎر و وﺻﻠﻪ آرﻣﺎﺗﻮر، ﻓﺼﻞ ۲۲-۹ : ﺿﻮاﺑﻂ وﯾﮋه ﻃﺮاﺣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی، ﻓﺼﻞ ۲۳-۹ : ﺿﻮاﺑﻂ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ، ﻓﺼﻞ ۲۴-۹ : ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه

دیدگاهتان را بنویسید