بودجه بندی سوالات آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران از سال 82 تا93

کلید واژه محاسبات عمران

بودجه (بارم) بندی سوالات محاسبات (طراحی) عمران آزمون نظام مهندسی از سال 82 تا93 – www.kelidvajeh.ir 

سالماهمبحث 6مبحث 7مبحث 9مبحث 10تحلیل سازهمبحث 8مبحث 112800سایر مباحث
82108122181
831091017104
8499102471
86149861013
87149129511
89خرداد147151455
اسفند127141449
90139121547
91شهریور1461510510
اسفند136161645
92آذر146181624
93خرداد

کلید واژه منابع آزمون نظام مهندسی آبان ۹۳ تمام رشته ها

بودجه بندی سوالات آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران از سال 82 تا93

کانال آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات (تست) آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید