اساتید مجوز دار تدریس ارتقاع پایه معماری در تهران

ارتقاء پایه معماری

اساتید دارای مجوز  تدریس ارتقاع پایه معماری در تهران

مهندسین عزیز رشته معماری برای آزمون ارتقاء پایه معماری باید دوره هایی رو بگذرونند که تدریس این دوره ها باید توسط اساتید زیر انجام بشه که تعدادی از اسامی در جدول زیر و بقیه در فایلی که به پیوست می باشد آورده شده است

ردیف

نام و نام خانوادگیتحصیلاترشتهدوره های مورد تایید ارتقاء پایه معماری
ارشددکتری
۱ﻣﻬﺮان ﻗﻨﺒﺮی ﻣﻄﻠﻖ*

معماری

ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن- ﻣﻌﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮا در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ- اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ – روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ در اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ

۲

ﺣﻤﯿﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺿﻮی*مهندسی معماریﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ، راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ در ﻣﻌﻤﺎری – ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن – اﻟﺰاﻣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  – آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ
۳ﻏﺰال راﻫﺐ*مهندسی معماریاﻟﺰاﻣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
۴ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮐﺮﯾﻤﯽ*مهندسی معماریﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن) – اﻟﺰاﻣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
۵ﺧﺴﺮو ﺟﻨﺎﻧﯽ*مهندسی معماریﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار و روﺷﻬﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن – ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ، ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ، راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ در ﻣﻌﻤﺎری۱۱۱(- اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ – ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ
۶غلامرضا ﻣﻘﺼﻮدی*

ﻣﻌﻤﺎری ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ،  راهنماهای طراحی در معماری – روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﻮﯾﻦ اﺟﺮای در ساختمان – ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۷حسینعلی ﻏﻔﺎری*ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار و روش ﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮزی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن –  ﻣﻌﻤﺎری زﻣﻨﯿﻪ ﮔﺮا در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ– ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮیاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ در ﻣﻌﻤﺎری
۸ﺣﯿﺪر ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺶ*اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ – ﻣﻌﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮا در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ– ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار و رش ﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن – ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ازه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ و دﯾﻮار ﭼﯿﻨﯽ
۹ﻓﺮﺷﺎد ﻣﻔﺎﺧﺮ*ﻣﻌﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮا در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ  ، ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار و روش ﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزه ، دﯾﻮارﭼﯿﻨﯽ

برای دیدن همه اسامی فایل زیر را دانلود کنید

کانال آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات (تست) آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید