پاسخنامه و نقشه های آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی آبان ۱۳۹۳

pasokhnameh-tarahi-memari-aban

سایت کلید واژه با همکاری مهندس جواد رحمانی جزوه چهارم ویژه آزمون طراحی معماری مرداد ۹۴ را تقدیم میکند

در جزوه چهارم پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی آبان ۱۳۹۳ به طور کامل بیان گردیده است و کلیه نقشه ها و خواسته هایی که در صورت سوالات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مطرح گردیده است به صورت کامل و جامع ارائه شده است.

دانلود رایگان نمونه جزوه چهارم

جزوه:
پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی
آبان ۱۳۹۳
تهیه شده:خانه عمران اشراق
مؤلف: جوادرحمانی، انسیه قربان نژاد

آزمون آبان سال ۱۳۹۳

سوال:
در نظر است یک ساختمان شامل طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم، در زمینی با شیب مشخص شده در پلان موقعیت و با سطح
اشغال صد در صد احداث گردد. طراحی فاز یک این ساختمان برای این منظور مد نظر میباشد. (توجه: کدهای ارتفاعی در چهار
گوشه پلان موقعیت درج شده است.)
مشخصات مورد نیاز:
– طبقه زیرزمین: چهار واحد پارکینگ – چهار واحد انباری و اتاق تاسیسات
۰+ داده شده در پلان موقعیت. / ۰+ متر نسبت به تراز ۰۰ / – طبقه همکف: دفتر پیشخوان دولت در تراز ۱۰
۴ متر در نظر گرفته شود. / – طبقه همکف بئون نیم طبقه و ارتفاع آن از کف تا زیر سقف ۵۰
– در این دفتر، علاوه بر فضای اصلی مراجعین و کارمندان، اتاق مدیریت، آبدارخانه، انبار مناسب و سرویس بهداشتی در نظر
گرفته شود.
– طبقهی اول: سه واحد مسکونی یک خوابه به مساحتهای تقریبی:
– طبقهی دوم: دو واحد مسکونی به مساحتهای تقریبی:
۶۵ مترمربع (یک خوابه)، ۱۳۵ مترمربع (سه خوابه)
تذکرات:
در طرح فوق، رعایت مقررات ملی ساختمان و در نظر گرفتن موارد زیر الزامی است.
– تعبیه آسانسور الزامی است.
– تعبیه دسترسی معلولین به ساختمان الزامی است.
– بام تخت (مستوی) طراحی شود.
– نمایش کد ارتفاعی طبقات در مقطع و پلان ها الزامی است.
– در هر طبقه رعایت محدوده ترسیم و حداکثر سطح اشغال الزامی است.
ترسیم های مورد نیاز: امتیاز
۱ با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و / -۱ ترسیم پلان زیرزمین در مقیاس ۱۰۰
اندازه گذاری. ۱۱
۱ با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاری و مبلمان. ۱۰ / -۲ ترسیم پلان همکف در مقیاس ۱۰۰
۱ با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاری و مبلمان. ۱۰ / -۳ ترسیم پلان طبقهی اول در مقیاس ۱۰۰
۱ با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاری و مبلمان. ۱۰ / -۴ ترسیم پلان طبقهی دوم در مقیاس ۱۰۰
۱ با نمایش محورها، اندازه گذاری، آبروها، شیب بندی و… ۴ / -۵ ترسیم پلان بام در مقیاس ۱۰۰
۱ با عبور از پلکان اصلی و با نمایش تراز پاگردها. ۵

این جزوه بنا به درخواست منتشر کننده آن حذف شد و دوستان میتوانند از بقیه جزوات مشابه که در سایت قسمت جزوه های نظام مهندسی>جزوه های معماری اینجا استفاده کنند

کانال آزمون نظام مهندسی

1 دیدگاه برای ”پاسخنامه و نقشه های آزمون طراحی معماری آزمون نظام مهندسی آبان ۱۳۹۳“

پاسخ دهید